Kalyaana Samayal Sadham

Tamil Song Lyrics

Kalyaana Samayal Sadham Lyrics

Song : Kalyaana Samayal Sadham
Movie : Maaya Bazaar (1957)
Singers : Thiruchi Loganathan
Music : Ghantasala
Lyricist : T.N.Ramaiah Das
Direction : K.V.Reddi
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 9621 Times

View all Maaya Bazaar (1957) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fy;ahz rikay; rhjk;.. `h`h`h`h

(fy;ahz rikay; rhjk;
fha; fwpfSk; g;ukhjk;
me;j nfsut g;urhjk;
,JNt vdf;F NghJk;) (2)
m` ` ` ` ` `h (3)

(mq;fhu g[;[p mq;Nf
rpk;]hu nrh[;[p ,q;Nf) (2)
re;Njh\k; kPwp nghq;f..
````` `h
,JNt vdf;F jpq;f

fy;ahz rikay; rhjk;
fha; fwpfSk; g;ukhjk;
me;j nfsut g;urhjk;
,JNt vdf;F NghJk;
m` ` ` ` ` `h (3)

(GspNahjiuapd; NrhW
ntF nghUj;jkha; rhk;ghU) (2)
G+up fpoq;F ghU..
````` `h
,JNt vdf;F N[hU

fy;ahz rikay; rhjk;
fha; fwpfSk; g;ukhjk;
me;j nfsut g;urhjk;
,JNt vdf;F NghJk;
m` ` ` ` ` `h (3)

(N[huhd Njdp yl;L
Ritahd; rPdp Gl;L) (2)
Vuhskhd jl;L..
````` `h
,dp ,\;lk; Nghy ntl;L

fy;ahz rikay; rhjk;
fha; fwpfSk; g;ukhjk;
me;j nfsut g;urhjk;
,JNt vdf;F NghJk;
m` ` ` ` ` `h (3)>

Kalyaana Samayal Sadham Tamil Song Lyrics in English

Kalyaana samayal saadham….. ahhahahahahaha..

(Kalyaana samayal saadham 
Kaai karigalum pramaadham
Andha kaurava prasaadam
Idhuvae ennakku podhum) (2)
Aha ha ha ha ha ha ha...(3)

(Angaara bajji ange
Simsaara sojji enge) (2)
Sandhosham meeri ponga….
Ahhahahahahaha
Idhuvae ennakku thinga

Kalyaana samayal saadham 
Kaai karigalum pramaadham
Andha kaurava prasaadam
Idhuvae ennakku podhum
Aha ha ha ha ha ha ha...(3)

(Puliyotharaiyin soru
Vegu poruthamaai sambaaru) (2)
Puri kizhanghu paaru…
Ahhahahahahaha
Idhuvae ennakku joru

Kalyaana samayal saadham 
Kaai karigalum pramaadham
Andha kaurava prasaadam
Idhuvae ennakku podhum
Aha ha ha ha ha ha ha...(3)

(Joraana teni laddu
Suvayana seeni puttu) (2)
Eraalamaana thattu…
Ahhahahahahaha
Ini ishtam pola vettu

Kalyaana samayal saadham 
Kaai karigalum pramaadham
Andha kaurava prasaadam
Idhuvae ennakku podhum
Aha ha ha ha ha ha ha...(3)

Kalyaana Samayal Sadham Video Song