Tamil Song Lyrics

Kalavaaniye Lyrics

Song : Kalavaaniye
Movie : Maayaandi Kudumbathaar (2009)
Singers : Madhumitha, Ranjith
Music : Sabesh Murali
Lyricist : Tamilmutham
Direction : Rasu Madhuravan
Submitted By : Nivi
Viewed 2596 Times

View all Maayaandi Kudumbathaar (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : fsthzpNa fsthzpNa
neQ;r jpULk; fsthzpNa

Mz; : fUthr;rpNa fUthr;rpNa
crpu vLf;Fk; fUthr;rpNa
rpd;dtspd; Nry fpl;l tUkh

ngz; : njd;kJu fhj;J Kj;jk; jUkh

Mz; : Nfhlhyp fz;zhy; - vd;df;
fz;lk; Jz;lkh nghse;Nj

ngz; : Clhy ghj;J - vd;df;
nfhQ;rk; nfhQ;rkh mse;Nj

ngz; : fsthzpNa fsthzpNa
neQ;r jpULk; fsthzpNa


ngz; : mq;fAk; ,q;fAk; Mj;J kPdhLJ
khkNd tUtpah Nry NghuhLJ

Mz; : fhj;Jy mirAw Nrhs nfhy;yapy
eh ghu;g;Ngdh gwpg;Ngdh neQ;rk; Ntzhq;FJ

ngz; : cRUFs;s ePjhd; Xb xspQ;r

Mz; : tug;Gfs jhz;b ePAk; ts(u;)e;j

ngz; : ahu; vd;d nrhd;dhYk; ePjhd; vQ;rhkp

Mz; : ePapd;wp ehd; ,y;y ,J jhd; vd;Nrjp

ngz; : fsthzpNa fsthzpNa
neQ;r jpULk; fsthzpNa


ngz; : cjl;Ly Fbj;jdk; elj;j eP thupah
vd; moFf;F cd;idNa vOjp eP jhupah

Mz; : fhiyNa Rj;Jw G+idah ,Uf;fl;lh
vd; MAR KOirAk; vOjpNa nfhLf;fl;lh

ngz; : Xlj; jz;zp vy;yhk; cg;G fupf;Fk;

Mz; : vr;rpj; jz;zp kl;Lk; ,dpg;G vLf;Fk;
eh ,d;W ePahf khwpg; NghNdNd

ngz; : eP Nghd kz; ms;sp nghl;L tr;NrNd

Mz; : fUthr;rpNa fUthr;rpNa
crpu vLf;Fk; fUthr;rpNa
rpd;dtspd; Nry fpl;l tUkh

ngz; : njd;kJu fhj;J Kj;jk; jUkh

Mz; : Nfhlhyp fz;zhy; vd;id fz;lk; Jz;lkh nghse;Nj

ngz; : Clhy ghj;J vd;df; nfhQ;rk; nfhQ;rkh mse;Nj

ngz; : fsthzpNa fsthzpNa
neQ;r jpULk; fsthzpNa>

Kalavaaniye Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kalavaaniye in english, it will be updated soon. Check back later.

Kalavaaniye Video SongTamil Cooking Videos