Kalai Vaniye Unaithane

Tamil Song Lyrics

Kalai Vaniye Unaithane Lyrics

Song : Kalai Vaniye Unaithane
Movie : Sindhu Bhairavi (1985)
Singers : K J Yesudas
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : Balachander K
Submitted By : Nivi
Viewed 5196 Times

View all Sindhu Bhairavi (1985) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fiythzpNa... cidj;jhNd
mioj;Njd; - capu;j;jPia tsu;j;Njd;
tuNtz;Lk; tuk; Ntz;Lk;
Jbj;Njd; njhONjd; - gyKiw
epidj;Njd; mONjd; - ,ir jUk;

(fiythzpNa...)

Ruk; ghbr; rpupj;jha; - rpupg;ghNy vupj;jha;
kb kPJ kupj;Njd; - kW n[d;kk; nfhLj;jha;
rpW tpuy;fspy; jiy Nfhjp
kbjdpy; vid tsu;j;jha;
,ir vDk; tuk; tUk; Neuk;
jpir nrhy;ytpy;iy kwe;jha;
Kfk; fhl;l kWj;jha;...M..M..M
Kfk; fhl;l kWj;jha; - Kftupia kiwj;jha;
eP Kd; te;J G+r;rpe;J
tpopj;Jspfs; njwpf;fpwJ Jilj;JtpL

(fiythzpNa...)

cs;sk; mOjJ cd;idj; njhOjJ
cdJ capupy; ,td; ghjp
fq;if jiyapdpy; kq;if ,ilapdpy;
rptDk; ,tDk; xU [hjp
uhkd; xUtif fz;zd; xUtif
,uz;Lk; cyfpy; rk ePjp
mq;Nf jpUkfs; ,q;Nf fiykfs;
mtSk; ,tSk; rupghjp
fz;zPu; ngUfpaNj...M..M..M
fz;zPu; ngUfpa fz;fspy; cd; Kfk;
mofpa epyntd kpjf;Fk;
capNu capupd; capNu
moNf mofpd; moNf
,dp mo tYtpy;iy tpopfspy; Jspapy;iy
,dp xU gpuptpy;iy Jau; tu topapy;iy
tUtha;...
>

Kalai Vaniye Unaithane Tamil Song Lyrics in English

Kalaivaaniye…. unaithaane
Azhaithen - uyirththeeyai valarthen
Varavendum varam vendum
Thudiththen thozhudhen - palamurai 
Ninaiththen azhudhen - isai tharum

(Kalaivaaniye…..)

Suram paadi siriththaai - sirippaale eriththaai
Madi meedhu mariththen - maru jenmam koduththaai
Siru viralgalil thalai kodhi
Madidhanil enai valarththaai
Isai enum varam varum neram
Dhisai sollavillai marandhaai
Mugam kaatta maruththaai…. Aah..aah..aah
Mugam kaatta maruththaai - mugavariyai maraithaai
Nee mun vandhu poochchindhu
Vizhiththuligal therikkiradhu thudaithuvidu

(Kalaivaaniye……)

Ullam azhudhadhu unnai thozhudhadhu
Unadhu uyiril ivan paadhi
Gangai thalaiyinil mangai udalinil
Sivanum ivanum oru jaadhi
Raaman oruvagai kannan oruvagai
Irandum ulagil sama needhi
Aange thirumagal inge kalaimagal
Avalum ivalum saripaadhi
Kanneer perugiyadhe… aah…aah…aah..
Kanneer perugiya kannil un mugam
Azhagiya nilavena midhakkum
Uyire uyirin uyire
Azhage azhagin azhage
Ini azha valuvillai vizhigalil thuliyillai
Ini oru pirivillai thuyar vara vazhiyillai
Varuvaai….

Kalai Vaniye Unaithane Video Song