Tamil Song Lyrics

Kadhal Meethu Lyrics

Song : Kadhal Meethu
Movie : Kadhal Kavidhai (1998)
Singers : Hariharan
Music : Illayaraja
Lyricist : Agathiyan
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 3691 Times

View all Kadhal Kavidhai (1998) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

thrkpf;f kyu;fisf; nfhz;L
thrkpf;f ,jaq;fs; gupkhwpf; nfhz;Nlhk;
vd; neQ;rpy; thrk; nra;gts;
vq;Fk; thrk; nra;fpwhs;
vq;Nfh thrk; nra;fpwhs;?

fhjy; nrhy;ypj; je;j ghly; je;j fpsp eP vq;Nf
Njrk; jhz;b fhjy; te;jJ khNd khNd
fhjy; Njb ftpij nrhd;dJ G+f;fs; jhNd
G+f;fs; NjhWk; Njbg; ghu;f;fpNwd; vq;Nf vq;Nf
G+itg; Nghy thbg; NghfpNwd; md;Ng md;Ng

fhjy;...

vz;zq;fs; ePapy;iyah - cd;
vz;zj;jpy; ehd; ,y;iyah
vd;ghly; cdjpy;iyah - mJ
cd; fhjpy; tpotpy;iyah
md;id kdk; nfhz;l ngz;Nz
cd;id jpdk; fhz kdk; Vq;Fk;
vd;id xU gps;is vd vz;zptpL
ve;jd; kdk; J}q;Fk; - X...
ePahf ,jaj;ij je;jhNa
fhzhky; VNdh eP nrd;whNa
ehDk; thl

fhjy;...

ehdhf ehdpy;iyNa - ,J
ehspy;iy eP ,y;iyNa
eP gwe;j ghij jd;id
thdk; vq;Fk; NjLk; thdk;ghb
ehdiye;j Nrjpnay;yhk; fhw;W
te;J nrhy;Yk; cd;idj; Njb
Neuhf eP te;J nrhy;thah
ePapy;iy vd;NwDk; nrhy;thah
ehDk; tho

fhjy;...>

Kadhal Meethu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kadhal Meethu in english, it will be updated soon. Check back later.

Kadhal Meethu Video Song

If you don't see the video song of Kadhal Meethu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos