Tamil Song Lyrics

Kadavul Manidhanaga Pirakka Vendum Lyrics

Song : Kadavul Manidhanaga Pirakka Vendum
Movie : Vaanambadi (1963)
Singers : T.M.Soundarrajan
Music : K.V.Mahadevan
Lyricist : Kannadasan
Direction : G.R.Nanthan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3031 Times

View all Vaanambadi (1963) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

flTs; kdpjdhf gpwf;f Ntz;Lk;
mtd; fhjypj;J Ntjidapy; thl Ntz;Lk;
gpupntd;Dk; fldpNy %o;f Ntz;Lk;
mtd; ngz;nzd;why; vd;dntd;W czu Ntz;Lk;

flTs; kdpjdhf gpwf;f Ntz;Lk;

(vj;jid ngz; gilj;jhd;.. vy;Nyhu;f;Fk; fz; gilj;jhd;
mjid fz;fspYk;.. Mirnad;Dk; tp\k; nfhLj;jhd;) (2)
mij.. Cnuq;Fk; Jhtp tpl;lhd;.. cs;sj;jpNy G+rp tpl;lhd; (2)
CQ;riy Mltpl;L.. cauj;jpNy jq;fp tpl;lhd;..

flTs; kdpjdhf gpwf;f Ntz;Lk;

(mtid mioj;J te;J.. Mirapy; kpjf;f tpl;L
Mllh ML vd;W.. Mlitj;J ghu;j;jpUg;Ngd;) (2)
gLthd;.. Jbj;jpLthd;.. gl;lNj NghJk; vd;ghd; (2)
ghtp mtd; ngz; Fyj;ij.. gilf;fhky; epUj;jp itg;ghd;..

flTs; kdpjdhf gpwf;f Ntz;Lk;
mtd; fhjypj;J Ntjidapy; thl Ntz;Lk;
gpupntd;Dk; fldpNy %o;f Ntz;Lk;
mtd; ngz;nzd;why; vd;dntd;W czu Ntz;Lk;

flTs; kdpjdhf gpwf;f Ntz;Lk;

>

Kadavul Manidhanaga Pirakka Vendum Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kadavul Manidhanaga Pirakka Vendum in english, it will be updated soon. Check back later.

Kadavul Manidhanaga Pirakka Vendum Video Song

If you don't see the video song of Kadavul Manidhanaga Pirakka Vendum, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos