Tamil Song Lyrics

Kadalodu Nadikkenna kovam Lyrics

Song : Kadalodu Nadikkenna kovam
Movie : Arthamulla Aasaigal
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Sakkaravaaham
Viewed 3888 Times

View all Arthamulla Aasaigal Songs Lyrics

Tamil Lyrics

flNyhL ejpf;nfd;d Nfhgk;
fhjy; ftp ghl tpopnfd;d ehzk;
,sq;fhw;W jPz;lhj Nrhiy
kz;zpy; vq;NfAk; ghu;j;jhNah vd;
Njhl;lg; G+Nt

flNyhL ejpf;nfd;d Nfhgk;
fhjy; ftp ghl tpopnfd;d ehzk;

ePy thd Nkfk; Nghy fhjy; thdpy; jtOfpNwd;
ePupyhLk; G+itg;Nghy Mir neQ;rk; kaq;FfpNwd;
Xil kPNd... [hil NgR (ePy thd)
tdNkhfpdp tdpjhkzp GJkhq;fdp RitNa jdp
GJnts;sk; NghNy thuha;

flNyhL ejpf;nfd;d Nfhgk;
fhjy; ftp ghl tpopnfd;d ehzk;
,sq;fhw;W jPz;lhj Nrhiy
kz;zpy; vq;NfAk; ghu;j;jhNah vd;
Njhl;lg; G+Nt

flNyhL ejpf;nfd;d Nfhgk;
fhjy; ftp ghl tpopnfd;d ehzk;

FYq;ff; FYq;f ,ilAk; nfQ;r ML
ryq;if Koq;f eilapy; jhsk; NghL...
MMMM... FYq;ff; FYq;f ,ilAk; nfQ;r M..L
ryq;if Koq;f eilapy; jhsk; NghL...
jOtplth... miynadNt jOtpl th... miynadNt
mKjkoapy; eide;J ,dpik fhzNt

flNyhL ejpf;nfd;d Nfhgk;
fhjy; ftp ghl tpopnfd;d ehzk;
Nkhf tPiz vd;W cd;id ehDk; kPl;bg; ghblth
ghup[hj khiy Nghy khu;gpy; cd;id #blth
Njhif ePNa... Nkil ehNd
kjd; tPrpLk; fiz ghAJ
kyu; NkdpAk; nfhjpg;ghFJ
Fspu; Xil ePNa th... th...

(flNyhL ejpf;nfd;d)>

Kadalodu Nadikkenna kovam Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kadalodu Nadikkenna kovam in english, it will be updated soon. Check back later.

Kadalodu Nadikkenna kovam Video Song

If you don't see the video song of Kadalodu Nadikkenna kovam, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos