Tamil Song Lyrics

Kaatukulle Paatu Sollum Lyrics

Song : Kaatukulle Paatu Sollum
Movie : Idhayathai Thirudaathe (1988)
Singers : Chithra KS, Mano
Music : Ilaiyaraja
Lyricist :
Direction : Manirathnam
Submitted By : Malar
Viewed 2254 Times

View all Idhayathai Thirudaathe (1988) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

X...X... X...X...
fhl;Lf;Fs;Ns ghl;L nrhy;Yk;
fd;dpg; G+Tk; ehe;jhNdh
fpl;l te;J nfhQ;r nrhy;Yk;
rpd;dg; nghz;Zk; ehe;jhNdh
epoyha;j;jhd; Xl...
ehNdh cd; $l
vd; Cu; vd;d...vd;d...
vd; Ngu; vd;d...vd;d
ehd; jhd; ahU...ahU...
vd; top ahU
X...X... X...X...

vd;dhSk; Mirfs; vd;id tpLNkh
eP jOt ehd; tuNth
,d;dhspy; R+lhFk; vd; kdKk;
fz; tpopNky; eP ,y;iyNah
(Nkh`pdp gprhR vd; ,dk;jhd;
rhj;jhdpd; Nga; $l vd; epoy;jhd;) .... 2
gUtj; Jiz kaf;fp cd;id
Nga; Nghl eP thl

fhl;Lf;Fs;Ns...

G+j g;Nuj gprhR Ntjhs Ngapd;
[k;gk; [lk;gk;gk;
fhl;Lf;Fs;Ns ghl;L nrhy;Yk;
fd;dpg; G+Tk; ePjNdh
fpl;lte;J nfhQ;r nrhy;Yk;
rpd;dg; nghz;Zk; ePjNdh
epoyha;j; jhd; Xl
ehNdh cd; $l
Vd; rgyk; tUjh ePAk; Gjpjh
eP kaq;Fk; nghOjh
ehDk; Gbr;Rf;f Njhjh
M... X...

uhj;jpup Neu G+i[fs; vy;yhk;
,g;Ngh ,dpNky;jhd;
mUfpdpy; tUNtz;b
Mrapy; njhLNtz;b
Fz;Nlyp Vu nrhf;FU G+i[
,g;Ngh ,dpNky;jhd;
rl;LD Nghlj;jhd; Rs;SD Vwhjh
(epy;yb khNd Nghf;fpupg; ngz;Nz
ngz; Nga; cd;idg; ghu;j;jh
ehnshU Nkhfk; Vwpk; fz;Nz
mJjhd; mlq;fhjh) ... 2
mb Mj;jp gl; gl; gl; gl;
tpyfhNj [l; gl; [l; gl;
Ngh ngz;Nz kaf;fq;fs; vJf;F ehd; $l

fhl;Lf;Fs;Ns...>

Kaatukulle Paatu Sollum Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kaatukulle Paatu Sollum in english, it will be updated soon. Check back later.

Kaatukulle Paatu Sollum Video SongTamil Cooking Videos