Kaatukulle Paatu Sollum

Tamil Song Lyrics

Kaatukulle Paatu Sollum Lyrics

Song : Kaatukulle Paatu Sollum
Movie : Idhayathai Thirudaathe (1988)
Singers : Chithra KS, Mano
Music : Ilaiyaraja
Lyricist :
Direction : Manirathnam
Submitted By : Malar
Viewed 2639 Times

View all Idhayathai Thirudaathe (1988) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

X...X... X...X...
fhl;Lf;Fs;Ns ghl;L nrhy;Yk;
fd;dpg; G+Tk; ehe;jhNdh
fpl;l te;J nfhQ;r nrhy;Yk;
rpd;dg; nghz;Zk; ehe;jhNdh
epoyha;j;jhd; Xl...
ehNdh cd; $l
vd; Cu; vd;d...vd;d...
vd; Ngu; vd;d...vd;d
ehd; jhd; ahU...ahU...
vd; top ahU
X...X... X...X...

vd;dhSk; Mirfs; vd;id tpLNkh
eP jOt ehd; tuNth
,d;dhspy; R+lhFk; vd; kdKk;
fz; tpopNky; eP ,y;iyNah
(Nkh`pdp gprhR vd; ,dk;jhd;
rhj;jhdpd; Nga; $l vd; epoy;jhd;) .... 2
gUtj; Jiz kaf;fp cd;id
Nga; Nghl eP thl

fhl;Lf;Fs;Ns...

G+j g;Nuj gprhR Ntjhs Ngapd;
[k;gk; [lk;gk;gk;
fhl;Lf;Fs;Ns ghl;L nrhy;Yk;
fd;dpg; G+Tk; ePjNdh
fpl;lte;J nfhQ;r nrhy;Yk;
rpd;dg; nghz;Zk; ePjNdh
epoyha;j; jhd; Xl
ehNdh cd; $l
Vd; rgyk; tUjh ePAk; Gjpjh
eP kaq;Fk; nghOjh
ehDk; Gbr;Rf;f Njhjh
M... X...

uhj;jpup Neu G+i[fs; vy;yhk;
,g;Ngh ,dpNky;jhd;
mUfpdpy; tUNtz;b
Mrapy; njhLNtz;b
Fz;Nlyp Vu nrhf;FU G+i[
,g;Ngh ,dpNky;jhd;
rl;LD Nghlj;jhd; Rs;SD Vwhjh
(epy;yb khNd Nghf;fpupg; ngz;Nz
ngz; Nga; cd;idg; ghu;j;jh
ehnshU Nkhfk; Vwpk; fz;Nz
mJjhd; mlq;fhjh) ... 2
mb Mj;jp gl; gl; gl; gl;
tpyfhNj [l; gl; [l; gl;
Ngh ngz;Nz kaf;fq;fs; vJf;F ehd; $l

fhl;Lf;Fs;Ns...>

Kaatukulle Paatu Sollum Tamil Song Lyrics in English

Ooho….oohoo…oohoo….oohoo
Kaattukkulle paattu sollum
Kanni poovum naandhaano
Kitta vandhu konja sollum
Chinna ponnum naandhaano
Nizhalaaiththaan oda…
Naano un kooda
En oor enna… enna…
En per enna… enna
Naan dhaan yaaru… yaaru…
En vazhi yaaru
Oohoo…ohoo..oohoo..ohhoo..

Ennaalum aasaigal ennai vidumo
Nee thazhuva naan varavo
Innaalil soodaagum en manamum
Kan vizhimel nee illaiyo
(Mohini pisaasu en inamdhaan
Saaththaanin pei kooda en nizhaldhaan} (2)
Paruva thunai mayakki unnai
Paai poda nee vaada

Kaattukkulle…

Boodha predha pisaasu vedhaala peiyin 
Jambham jadambhambham
Kaattukkulle paattu sollum
Kanni poovum needhaanoo
Kittavandhu konja sollum
Chinna ponnum needhaano
Nizhalaai thaan oda…
Naano un kooda
Yen sabalam varudhaa neeyum pudhidhaa
Nee mayangum pozhudha
Naanum pudichukka thodhaa
Aaah….ohho…

Raathiri nera poojaigal ellam
Ippo inimeldhaan
Aruginil varuvendi
Aasayil thoduvendi
Gundeli yera sokkuru poojai
Ippo inimeldhaan
Sattunu podaththaan sullunu yeraadhaa
(Nilladi maane pokkiri penne
Pen pei unnai paarthaa
Naaloru mogam yeridum kanne
Adhudhaan adangaadha} (2)
Adi aaththi pat pat pat pat
Vilagaadhe jat pat jat pat
Poo penne mayakkangal edhukku naan kooda

Kaattukkulle….

Kaatukulle Paatu Sollum Video Song