Tamil Song Lyrics

Kaatu Kuyil Paatu Lyrics

Song : Kaatu Kuyil Paatu
Movie : Chinna Mappillai (1993)
Singers : Mano, Swarnalatha
Music : Ilayaraja
Lyricist : Gangai Amaran
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 4884 Times

View all Chinna Mappillai (1993) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fhl;LFapy; ghl;L nrhy;y
tPl;Lfpsp Nfl;L nfhs;s
xl;b te;j jhsNk
nfhl;Lk; nfl;b NksNk
njhl;lizf;f Ntz;LNk
gl;Lfpsp ehZNk

fhl;LFapy; ghl;L nrhy;y
tPl;Lfpsp Nfl;L nfhs;s
xl;b te;j jhsNk
nfhl;Lk; nfl;b NksNk
njhl;lizf;f Ntz;LNk
gl;Lfpsp ehZNk

kdRy jpwe;jJ kzp fjT
kufj gJkia eP jOT

,ilapny tpOe;jJ ,skdR
,Uf;fpw RfkJ gyjpDR

ehs;nsy;yhk; uhfk; ...
ghLNj Njfk;

tho;nty;yk; Nahfk; ...
tho;j;JNj ahTk;

tpj tpjkh tpUe;J tr;R
tpop topNa kUe;J tr;R

tpuy; njhl mjpy; gy Rfk; tUk; nghOjhr;R

fhl;LFapy; ghl;L nrhy;y
tPl;Lfpsp Nfl;L nfhs;s
xl;b te;j jhsNk
nfhl;Lk; nfl;b NksNk
njhl;lizf;f Ntz;LNk
gl;Lfpsp ehZNk

fhl;LFapy; ghl;L nrhy;y
tPl;Lfpsp Nfl;L nfhs;s

tpopapy njupAJ GJ fzf;F
tpbfpw tiuapYk; mJ vdf;F

jilfis fle;jJ kiy mUtp
jdpikia kue;jJ ,sq;FUtp

NjfNk Njdh ...
NjbNdd; ehd ....

NkhfNk tPzh ...
%LNj jhdh ...

njhl njhlj;jhd; njhlu;fijah
gl glj;jhd; gyRitah

mbfb kaq;Fw tarpJ njupahjh ....

fhl;LFapy; ghl;L nrhy;y
tPl;Lfpsp Nfl;L nfhs;s
xl;b te;j jhsNk
nfhl;Lk; nfl;b NksNk
njhl;lizf;f Ntz;LNk
gl;Lfpsp ehZNk

fhl;LFapy; ghl;L nrhy;y
tPl;Lfpsp Nfl;L nfhs;s>

Kaatu Kuyil Paatu Tamil Song Lyrics in English

Kaattukkuyil paattu cholla 
Veettukili kettu kolla
Otti vandha thaalame 
Kottum ketti melame
Thottanaikka venume 
Pattu kili naanume

Kaattukkuyil paattu cholla 
Veettukili kettu kolla
Otti vandha thaalame 
Kottum ketti melame
Thottanaikka venume 
Pattukili naanume

Manasula thirandhadhu mani kadhavu
Maragadha padumaiyai nee thazhuvu

Idayila vizhundhadhu ilamanasu
Irukkira sugamadhu paladinusu

Naalellam raagam……. 
Paadudhe dhegam

Vaazhvellam yogam ……
Vaazhthudhe yaavum

Vida vidama virundhu vachu
Vizhi vazhiye marundhu vachu

Viral thoda athil pala sugam varum pozhudaachu...

Kaattukkuyil paattu cholla 
Veettukili kettu kolla
Otti vandha thaalame 
Kottum ketti melame
Thottanaikka venume 
Pattu kili naanume

Kaattukkuyil paattu cholla 
Veettukili kettu kolla

Vizhiyila theriyudhu pudhu kanakku
Vidiyara varayilum adhu enakku

Thadaigalai kadandhadhu malai aruvi
Thanimayai marandhadhu ilankuruvi

Dhegame thenaa….
Thedinen naana….

Mogamthaan veena…..
Moodudhe thaana…..

Thoda thodathaan thodarkadhaya
Pada padathaan palasuvaya

Adikkadi mayangura vayasidhu theriyaadhaa...

Kaattukkuyil paattu cholla 
Veettukili kettu kolla
Otti vandha thaalame 
Kottum ketti melame
Thottanaikka venume 
Pattu kili naanume

Kaattukkuyil paattu cholla 
Veettukili kettu kolla

Kaatu Kuyil Paatu Video SongTamil Cooking Videos