Tamil Song Lyrics

Kaatru Puthithaay Lyrics

Song : Kaatru Puthithaay
Movie : Kanden Kadhalai (2009)
Singers : Rahul Nambiar
Music :
Lyricist : Yugabharathi
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 1902 Times

View all Kanden Kadhalai (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fhw;W Gjpjha; tPr fz;Nld;
fhjy; ftpij Ngr fz;Nld;
];Ndfk; ,dpjha; Nru fz;Nld;
ehd; fz;Nld;
fhyk; nra;Ak; khak; fz;Nld;
fhy;fs; ehd;fha; khw fz;Nld;
cs;sq;ifapy; cyfk; fz;Nld;
ehd; fz;Nld;

fhw;W Gjpjha; tPr fz;Nld;
fhjy; ftpij Ngr fz;Nld;
];Ndfk; ,dpjha; Nru fz;Nld;
ehd; fz;Nld;

njhy;iyfNs ,dp ,y;iy vd
,sNtdpy; uhfk; ghLk;
vy;iyfNs ,dp ,y;iy vd
jpir ahTk; ifapy; NrUk;
Gjpu; Nghy Njhd;wpdhYk;
GJ ghij ,d;gk; MFk;
,s neQ;rpNy.. ,ir njd;wNy..
mij ehd; fz;Nld;
Rfk; ehd; fz;Nld;

fhw;W Gjpjha; tPr fz;Nld;
fhjy; ftpij Ngr fz;Nld;
];Ndfk; ,dpjha; Nru fz;Nld;
ehd; fz;Nld;

nfhQ;RtJk; vid kpQ;RtJk;
rpW Foe;ij Nghy fhl;Lk;
mQ;RtJk; mjpy; vQ;RtJk;
,s ta-ij Jhsp Ml;Lk;
tpisahLk; md;gpdhNy
eil Nghl ehl;fs; G+f;Fk;
cdjd;gpNy.. gy kpd;dNy..
mij ehd; fz;Nld;.. XX
vid ehd; fz;Nld;

fhw;W Gjpjha; tPr fz;Nld;
fhjy; ftpij Ngr fz;Nld;
];Ndfk; ,dpjha; Nru fz;Nld;
ehd; fz;Nld;
fhyk; nra;Ak; khak; fz;Nld;
fhy;fs; ehd;fha; khw fz;Nld;
cs;sq;ifapy; cyfk; fz;Nld;
ehd; fz;Nld;>

Kaatru Puthithaay Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kaatru Puthithaay in english, it will be updated soon. Check back later.

Kaatru Puthithaay Video SongTamil Cooking Videos