Tamil Song Lyrics

Kaathal Malar Kootam Ondru Lyrics

Song : Kaathal Malar Kootam Ondru
Movie : Deiva Magan (1969)
Singers : T.M. Soundararajan
Music : M.S. Viswanathan
Lyricist : Kannadasan
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 2794 Times

View all Deiva Magan (1969) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fhjy; kyu; $l;lk; xd;W
tPjp top NghFk; vd;W ahNuh nrhd;dhu;
ahNuh nrhd;dhu;
fhjy; kyu; $l;lk; xd;W
tPjp top NghFk; vd;W ahNuh nrhd;dhu;
ahNuh nrhd;dhu;

ghjk; Kjy; $e;jy; tiu
ghy; tbAk; fpspfs; vd
ghjk; Kjy; $e;jy; tiu
ghy; tbAk; fpspfy; vd
ahNuh nrhd;dhu; ahNuh nrhd;dhu;

fhjy; kyu; $l;lk; xd;W
tPjp top NghFk; vd;W ahNuh nrhd;dhu;
ahNuh nrhd;dhu;

tf;fPy; Mj;J tre;jh ce;jd;
kdij ve;jd; trk; jh
tl;lf;fz;fs; Rod;whbl
thuha; ve;jd; tpUe;jh
Mil nfhQ;rk; mire;jh
khyh ....
Mil nfhQ;rk; mire;jh
cd; Mir nfhQ;rk; fye;jh
ehd; mizg;Ngd; if nfhLg;Ngd;
cd; tpopahNy tuk;jh

fhjy; kyu; $l;lk; xd;W
tPjp top NghFk; vd;W ahNuh nrhd;dhu;
ahNuh nrhd;dhu;

Ig;ghd; uplu;d; [ae;jp
cd; Nkdp tz;zk; nrt;te;jp
Ig;ghd; uplu;d; [ae;jp
cd; Nkdp tz;zk; nrt;te;jp
nky;y NgRk; ,jo; G+tpNy
Njid nfhQ;rk; mUe;jp
$e;jy; jd;id jpUj;jp
kPzh....
$e;jy; jd;id jpUj;jp
cd; nfhQ;Rk; fz;iz efj;jp
ehd; miog;Ngd; vd; kzj;jpy;
xU kzNkil mku;j;jp

fhjy; kyu; $l;lk; xd;W
tPjp top NghFk; vd;W ahNuh nrhd;dhu;
ahNuh nrhd;dhu;

nrhf;fj;jq;fk; clk;G
eP nrhy;Yk; thu;j;ij fUk;G
Kj;J NjUk; goj;Njhl;lKk;
Kd;dhy; cz;L jpUk;G
nts;sp jl;by; mUk;G
eP ms;sp nfhQ;rk; toq;F
ehd; tiyg;Ngd; if gpbNgd;
vd; kb kPJ kaq;F

fhjy; kyu; $l;lk; xd;W
tPjp top NghFk; vd;W ahNuh nrhd;dhu;
ahNuh nrhd;dhu;>

Kaathal Malar Kootam Ondru Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kaathal Malar Kootam Ondru in english, it will be updated soon. Check back later.

Kaathal Malar Kootam Ondru Video Song

If you don't see the video song of Kaathal Malar Kootam Ondru, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos