Kaathal Endraal Athanaiyum

Tamil Song Lyrics

Kaathal Endraal Athanaiyum Lyrics

Song : Kaathal Endraal Athanaiyum
Movie : Goa (2010)
Singers : Yuvan Shankar Raja
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist : Vaali
Direction : Venkat Prabhu
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 4284 Times

View all Goa (2010) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

k;k;..,Jtiu ,y;yhj czu;tpJ
,jaj;ij Jz;lhf;Fk; epidtpJ
kdjpid kz;NzhL Gijj;jpLk; - ngz;iz ek;ghNj
fhjy; vd;why; mj;jidAk; fdT
fz; %bNa tho;fpd;w cwT
ngz;fs; vd;why; Miz nfhy;Yk; - NehahdNj
Ia;Nah ,e;j ,sikapd; njhlf;fk;
,d;Nw Kw;WGs;sp mij nrhy;yhky; nrhy;yp
ek;ik igj;jpak; Mf;Fk; ngz;iz - Njb njhiyahNj>

Kaathal Endraal Athanaiyum Tamil Song Lyrics in English

Hmmmm…idhuvarai illaatha unarvidhu
Idhayathai thundaakkum ninaividhu
Manadhinai mannodu pudhaithidum pennai nambaathe
Kaadhal endraal athanaiyum kanavu
Kann moodiye vaazhgindra uravu
Pengal endraal aanai kollum - noiyaanathe
Aiyyo intha ilamaiyin thodakkam
Indre muttrupulli adhai sollaamal solli
Nammai paiththiyam aakkum pennai - thedi tholaiyaathe…

Kaathal Endraal Athanaiyum Video Song