Tamil Song Lyrics

Kaala Kaalamaaga Vaazhum Lyrics

Song : Kaala Kaalamaaga Vaazhum
Movie : Punnagai Mannan (1986)
Singers : S.P.Balasubramaniam, K.S Chithra
Music : Ilaiyaraja
Lyricist : Vairamuthu
Direction : K. Balachander
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3492 Times

View all Punnagai Mannan (1986) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : fhy fhykhf thOk; fhjYf;F ehq;fs; mu;g;gzk;
fhspjhrd; fk;gd; $l fz;ljpy;iy vq;fs; nrhg;gdk;
ngz; : G+kp vq;fs; rPjdk; thdk; vq;fs; thfdk;
Mz; : ahulh ehd;.. ePalh N`.. giftNd Ngh...

ngz; : fhy fhykhf thOk; fhjYf;F ehq;fs; mu;g;gzk;

ngz; : tPRk; fhw;Wf;F rl;lk; ,y;iy
xU tl;lk; ,y;iy jil ahUk; ,y;iy
Mz; : vq;fs; md;Gf;F Njhy;tp ,y;iy
xU Nfs;tp ,y;iy kyu;khiy ehis
ngz; : (Ks;is ahu; ms;sp Nghl;lhYk;
Ky;iy G+thf khwhNjh) (2)
Mz; : Mfh G+Tf;F ahu; ,q;Nf jP itg;gJ
ngz; : gifNa gifNa tpyF tpyF XL

Mz; : fhy fhykhf thOk; fhjYf;F ehq;fs; mu;g;gzk;
ngz; : fhspjhrd; fk;gd; $l fz;ljpy;iy vq;fs; nrhg;gdk;

Mz; : Nkhjp ghu;f;fhNj vd;id fz;L
eP thio jz;L ,td; ahiz fd;W
ngz; : ehSk; NghwhLk; tPuk; cz;L
Ra khdk; cz;L gif nty;Nthk; ,d;W
Mz; : (ghij ,y;yhky; NghdhYk;
fhjy; NjNuhl;lk; epy;yhJ) (2)
ngz; : ge;jk; ek; ge;jk; vd;nwd;Wk; jP ge;jNk
Mz; : ,izNthk; ,izNthk; gifia RLNthk; ehNk

Mz; : fhy fhykhf thOk; fhjYf;F ehq;fs; mu;g;gzk;
fhspjhrd; fk;gd; $l fz;ljpy;iy vq;fs; nrhg;gdk;
ngz; : G+kp vq;fs; rPjdk; thdk; vq;fs; thfdk;
Mz; : ahulh ehd;.. ePalh N`.. giftNd Ngh...

ngz; : fhy fhykhf thOk; fhjYf;F ehq;fs; mu;g;gzk;
,UtUk;:fhspjhrd; fk;gd; $l fz;ljpy;iy vq;fs; nrhg;gdk;

>

Kaala Kaalamaaga Vaazhum Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kaala Kaalamaaga Vaazhum in english, it will be updated soon. Check back later.

Kaala Kaalamaaga Vaazhum Video SongTamil Cooking Videos