Kaala Kaala

Tamil Song Lyrics

Kaala Kaala Lyrics

Song : Kaala Kaala
Movie : Kaalai (2008)
Singers : Benny, Mamta Mohandas
Music : GV. Prakash
Lyricist :
Direction : Tharun Gopi
Submitted By : Malar
Viewed 3259 Times

View all Kaalai (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: fhis fhis fhis mlq;fhjf; fhis
Nky Nky Nky vd; fhjy; cd;Nky
fhis fhis fhis mlq;fhjf; fhis
Nky Nky Nky vd; fhjy; cd;Nky
cd;NdhL ehDk; ,q;F vd;NdhL ePAk; ,q;F
ehd; ,d;W fhz;gJ fdth
jpdKk; ehd; ghu;f;fDk;.. cd;$l ,Uf;fDk;..
eP vd;d mlf;fDk; Kj;jk; nfhLf;fDk;
nry;ykhf eP fbf;fDk;
fl;b mizf;fDk;.. fhjy; nra;aDk;..
cd; Fl;bf;fhisia ehd; Rkf;fDk;

Mz;: N` ngz;Nz cd;dhy;..
ehd; fhjy; nra;Njd; fz;zhy;..
vy;yhk; ce;jd; fz;zhy;..
ehd; te;Njd; ce;jd; gpd;dhy;..
vd; kwf;fkhl;Nld; ,e;ehs;..
cd; tho;f;if ,dpNky; vd;dhy;..
, yt; A+d;D nrhd;dhy;..
ehd; re;Njh\j;jpy; jz;zp mbg;Ngd;...

fhis fhis...

ngz;: Vd;lh ehDk;.. cd;dg; ghu;j;Njd;..
fhjYy tpOe;Njd;..
,J NtZkhd;D E}W jlit
vd;d ehd; Nfl;Nld;... eP tplkhl;Nl...
ehDk; cd;dg; ghu;f;f nfsk;gpdhy;...
vd; xt;nthU bnu];]Pk; cd;idg;
ghu;f;fj; Jbf;FNj
eP vq;fd;D ehd; Njbdhy;
vd; jiyKbf; $l Nru;e;J NjLNj
ehapy;yhk eP ,Ug;gpahd;D
cd;idf; Nfl;f khl;Nld;...
mg;gb eP vd;idf; Nfl;lh me;jr; nrhy;iy
ehd; jhq;f khl;Nld;

Mz;: N` ngz;Nz cd;dhy;..
ehd; fhjy; nra;Njd; fz;zhy;..
vy;yhk; ce;jd; fz;zhy;..
ehd; te;Njd; ce;jd; gpd;dhy;..
vd; kwf;fkhl;Nld; ,e;ehs;..
cd; tho;f;if ,dpNky; vd;dhy;..
, yt; A+d;D nrhd;dhy;..
ehd; re;Njh\j;jpy; jz;zp mbg;Ngd;...

ngz;: fhis fhis fhis mlq;fhjf; fhis
Nky Nky Nky vd; fhjy; cd;Nky
fhis fhis fhis mlq;fhjf; fhis
Nky Nky Nky vd; fhjy; cd;Nky
cd;NdhL ehDk; ,q;F vd;NdhL ePAk; ,q;F
ehd; ,d;W fhz;gJ fdth
jpdKk; ehd; ghu;f;fDk;.. cd;$l ,Uf;fDk;..
eP vd;d mlf;fDk; Kj;jk; nfhLf;fDk;
nry;ykhf eP fbf;fDk;
fl;b mizf;fDk;.. fhjy; nra;aDk;..
cd; Fl;bf;fhisia ehd; Rkf;fDk;

Mz;: N` ngz;Nz cd;dhy;..
ehd; fhjy; nra;Njd; fz;zhy;..
vy;yhk; ce;jd; fz;zhy;..
ehd; te;Njd; ce;jd; gpd;dhy;..
vd; kwf;fkhl;Nld; ,e;ehs;..
cd; tho;f;if ,dpNky; vd;dhy;..
, yt; A+d;D nrhd;dhy;..
ehd; re;Njh\j;jpy; jz;zp mbg;Ngd;...
>

Kaala Kaala Tamil Song Lyrics in English

Female : Kaala kaala kaala adangaatha kaala
Mela mela mela en kaadhal unmela
Kaala kaala kaala adangaatha kaala
Mela mela mela en kaadhal unmela
Unnodu naanum ingu ennodu neeyum ingu
Naan indru kaanpathu kanavaa
Thinamum naan paarkanum unkooda irukkanum
Nee ennai adakkanum mutham kodukanum
Chellamaaga nee kadikkanum
Katti anaikanum kaadhal seiyanum
Un kuttikaalaiya naan sumakkanum

Male : Hei penne unnaal
Naan kaadhal seidhen kannaal
Ellaam unthan kannaal
Naan vanthen unthan pinnaal
En marakkamaaten innaal
Un vaazhve inimel ennaal
I love you endru sonnaal
Naan santhoshathil thanni adippen

Kaala kaala……….

Female : Yenda naanum unna paarthen
Kaadhalulaa vizhunthen
Ithu venumaanu nooru thadava
Ennai naan ketten nee vida maata
Naanum unna paakka kelambinaal
En ovvoru dressum unnai 
Paarka thudikuthe
Nee engenu naan thedinaal
En thalamudi kooda sernthu theduthe
Naanillamal nee iruppiyaanu
Unnai ketka maatten
Appadi nee ennai kettaa antha sollai
Naan thaanga maaten

Male : Hei penne unnaal
Naan kaadhal seidhen kannaal
Ellaam unthan kannaal
Naan vanthen unthan pinnaal
En marakkamaaten innaal
Un vaazhve inimel ennaal
I love you endru sonnaal
Naan santhoshathil thanni adippen

Female : Kaala kaala kaala adangaatha kaala
Mela mela mela en kaadhal unmela
Kaala kaala nee adangaatha kaala
Mela mela mela en kaadhal unmela
Unnodu naanum ingu ennodu neeyum ingu
Naan indru kaanpathu kanavaa
Thinamum naan paarkanum un kooda irukkanum
Nee ennai adakkanum mutham kodukanum
Chellamaaga nee kadikkanum
Katti anaikanum kaadhal seiyanum
Un kuttikaalaiya naan sumakkanum

Male : Hei penne unnaal
Naan kaadhal seidhen kannaal
Ellaam unthan kannaal
Naan vanthen unthan pinnaal
En marakkamaaten innaal
Un vaazhve inimel ennaal
I love you endru sonnaal
Naan santhoshathil thanni adippen

Kaala Kaala Video Song