Kaadhal Oru Devathaiyin Kanava

Tamil Song Lyrics

Kaadhal Oru Devathaiyin Kanava Lyrics

Song : Kaadhal Oru Devathaiyin Kanava
Movie : Marina (2012)
Singers : Haricharan, Manasi
Music : Girish
Lyricist : Na Muthukumar
Direction : Pandiraj
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 7105 Times

View all Marina (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fhjy; xU Njtijapd; fdth
njhy;iy jUk; uhl;rrpapd; epidth
fhjy; ek;ik Jhf;fpr; nry;Yk; rpwfh
fhybapy; rWf;fpLk; rUfh
fhjy; fz; nuz;Lk; re;jpj;J NgRk; nkhopah
,y;iy fhzhj CUf;F NghFk; topah
fhjy; Xahky; thahLk; miyf;flyh
,y;iy nksdj;jpy; jz;bf;Fk; rpiwf;fjth

fhjy; xU Njtijapd; fdth
njhy;iy jUk; uhl;rrpapd; epidth

fhjy;.. mdy; jUk; ntapyh..
Gdy; jUk; kioah.. gak; jUk; Gayh..
,e;j fhjy;.. tdk; jUk; kfpyh..
kiwe;jpLk; jpfpyh.. khak; jhdh...
fhjy;.. kpd;dypd; Jfyh..
kpul;bLk; ,Ush.. khatd; nrayh..
,e;j fhjy;.. kyu;fspd; jplyh..
Kl;fspd; njhlyh.. fhak; jhdh...
fhdy; miyah.. ntWk; fhl;rpg;gpioah..
,y;iy fq;ifapNy nghq;fp tUk; jz;zPu; ,Jth
Jhz;by; tiyah.. neQ;ir jhf;Fk; nfhiyah..
,we;Jk;.. tho itf;Fk; kUe;jh.. tpUe;jh..

fhjy; xU Njtijapd; fdth
njhy;iy jUk; uhl;rrpapd; epidth
fhjy; ek;ik Jhf;fpr; nry;Yk; rpwfh
fhybapy; rWf;fpLk; rUfh

fhjy;.. fdtjd; fdth..
jtq;fspd; jtkh.. tuq;fspd; tukh..
,e;j fhjy;.. flTspd; ,dkh..
mRudpd; Fzkh..tpilfs; ,y;iy..
fhjy;.. gpwtpapd; gadh..
Juj;jpLk; fldh.. cswpLk; jpwdh..
,e;j fhjy;.. ,k;irapd; kfdh..
urpj;jpLk; Kudh.. nrhy;thu; ,y;iy...
Jhf;f jilah.. capu; thq;Fk; filah..
,J ntw;wp Njhy;tp nuz;Lk; xd;wha; NkhJk; gilah
jpahd epiyah.. ngha; NgRk; fiyah..
Jhwy;.. epd;w gpd;Dk; JhWk;.. ,iyah..

fhjy; xU Njtijapd; fdth
njhy;iy jUk; uhl;rrpapd; epidth
fhjy; ek;ik Jhf;fpr; nry;Yk; rpwfh
fhybapy; rWf;fpLk; rUfh
fhjy; fz; nuz;Lk; re;jpj;J NgRk; nkhopah
,y;iy fhzhj CUf;F NghFk; topah
fhjy; Xahky; thahLk; miyf;flyh
,y;iy nksdj;jpy; jz;bf;Fk; rpiwf;fjth

fhjy; xU Njtijapd; fdth
njhy;iy jUk; uhl;rrpapd; epidth
>

Kaadhal Oru Devathaiyin Kanava Tamil Song Lyrics in English

Kaadhal oru devadhaiyin kanava
Thollai tharum raatchashiyin ninaiva
Kaadhal nammaith thookkich sellum siraga
Kaaladiyil sarukkidum saruga
Kaadhal kan rendum sandhithu pesum mozhiya
Illai kaanaadha oorukkup pogum vazhiya
Kaadhal oyaamal vaayadum alai kadala
Illai mounathil thandikkum siraikkadhava

Kaadhal oru devadhaiyin kanava
Thollai tharum raatchashiyin ninaiva

Kaadhal.. anal…. tharum veyila….
Punal tharum mazhaiya…Bhayam tharum puyala…
Intha kaadhal… vanam tharum magila…
Marainthidum thigila…maayam thana….
Kaadhal… minnalin thugala….
Mirattidum irula…. maayavan seyala….
Intha kaadhal… malargalin thidala….
Mutkalin thodala….. kaayam thana….
Kaanal alaiya…. verum kaatchippizhaiya…
Illai gangaiyile pongi varum thanneer idhuva
Thoondil valaiya….nenjaith thaakkum kolaiya…
Irunthum… vaazha vaikkum maruntha… viruntha….

Kaadhal oru devadhaiyin kanava
Thollai tharum raatchashiyin ninaiva
Kaadhal nammaith thookkich sellum siraga
Kaaladiyil sarukkidum saruga

Kaadhal… kanadhavan kanava….
Dhavangalin thavama…varangalin varama…
Intha kaadhal… kadavulin inama…
Asuranin gunama…vidaigal illai …
Kaadhal… piraviyin bayana….
Thurathidum kadana…Ularidum thirana…
Intha kaadhal… imsaiyin Magana…
Rasithidum murana…Solvaar illai …
Thookka thadiaya…uyir vaangum kadhaiya…
Idhu vetri tholvi rendum ondraai modhum padaiya
Nyaana nilaiya… poi pesum kalaiya…
Thooral… nindru pinbum thoorum.. nilaiya….

Kaadhal oru devadhaiyin kanava
Thollai tharum raatchashiyin ninaiva
Kaadhal nammaith thookkich sellum siraga
Kaaladiyil sarukkidum saruga
Kaadhal kan rendum sandhithu pesum mozhiya
Illai kaanaadha oorukkup pogum vazhiya
Kaadhal oyaamal vaayadum alai kadala
Illai mounathil thandikkum siraikkadhava

Kaadhal oru devadhaiyin kanava
Thollai tharum raatchashiyin ninaiva

Kaadhal Oru Devathaiyin Kanava Video Song

If you don't see the video song of Kaadhal Oru Devathaiyin Kanava, it will be updated soon. Check back later.