Tamil Song Lyrics

Kaadhal Konjam Lyrics

Song : Kaadhal Konjam
Movie : Patchai Kili Muthucharam (2007)
Singers :
Music : Harris Jayaraj
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 3359 Times

View all Patchai Kili Muthucharam (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fhjy; nfhQ;rk; fhw;W nfhQ;rk;
Nru;j;J nfhz;L nry;Yk; Neuk;
Jhuk; vy;yhk; Jhuk; ,y;iy
Jhthdkha; JhTk; kio
mYq;fhky; cid ms;sp...m
njhLthdk; tiu nry;Ntd;
tpbe;jhYk; tpbahj
nghd; fhiyiaf; fhz fhj;jpUg;Ngd;

(fhjy; nfhQ;rk;)

vjpu;fhyk; te;J vd;id Kl;LNkh
jd; ifia ePl;b ePl;b
vd;idf; fl;bf; nfhs;SNkh
nfhQ;rk; kpr;rk; cs;s mr;rk; js;SNkh
vd; Jzpr;rypd; tpuy; njhl ,dpf; fps;SNkh
mwpahj GJ thrk; mJntq;Fk; ,dp tPRk;
mjpy; jhNd fiue;njhLk; ek; tho;tpd; tdthrk;

(fhjy; nfhQ;rk;)

ifapy; te;j Kj;Jruk; rpe;jhky;
vd; cs;sq;ifapd; ntg;gj;jpNy xl;bf; nfhs;SNk
vopy; nfhQ;Rk; gr;irf;fpsp te;jhYk;
vd; Ntle;jhq;fy; Ntz;lhk; Ntz;lhk; vd;W js;SNk
Nja;fpd;w epyNthL Njahj fUNthL
Njhs; Nru;j;J elg;NgNd
vd; Jhuk; flg;NgNd

(fhjy; nfhQ;rk;)
>

Kaadhal Konjam Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Kaadhal Konjam in english, it will be updated soon. Check back later.

Kaadhal Konjam Video Song

If you don't see the video song of Kaadhal Konjam, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos