Tamil Song Lyrics

Jothi Nerainjava Lyrics

Song : Jothi Nerainjava
Movie : 12 B (2001)
Singers : Sukhwindar Singh
Music : Harris Jayaraj
Lyricist : Vairamuthu
Direction : Jeeva
Submitted By : Nivi
Viewed 3469 Times

View all 12 B (2001) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: N[hjp epuQ;rt
nrhd;dTld; rkQ;rt
Nghlg; Nghwh khiy Nghlg; Nghwh
uh[NkilapNy el;rj;jpu ge;jypNy
Nghlg; Nghwh jhyp Nghlg; Nghwh

FO: ml cq;f kztpoh
,J vq;f jpUtpoh
ml gr;rg; ge;jypy;
rpy yl;rk; ntz;zpyh (2)

Mz;: N[hjp...

gl;Lr; NriyapNy
epyit gf;fk; ghu;f;fpd;Nwd;
vl;lhk; tz;zj;jpy;
thdtpy;iy ,d;Nw ghu;f;fpd;Nwd;
xN`h.....X (2)

FO: jq;fj;Jf;Nf rq;fpypah
nrq;fkyj;Jf;Nf ky;ypifah (2)

Mz;: NjDz;Zk; jpUthia
ehd; cz;Zk; ehs; te;jNjh
x..N`h.....X..N`h..N`h

N[hjp...

fd;dk; G+rpaJk;
re;jdk; jq;fk; MfpaNjh
,ts; khu;ig njhl;lTld;
ituk; tpz;kPd; MfpaNjh

FO: ,ja $l;by; tsu;j;jhNs
jha; ,tis vq;qdk; gpupthNsh (2)

ngz;: Mde;jk; xU fz;zpy;
Jauq;fs; kW fz;zpNy

FO: N[hjp...

ml cq;f kztpoh ,J vq;f jpUtpoh
ml gr;r ge;jypy; rpy yl;rk; ntz;zpyh
yl;rk; ntz;zpyh!
>

Jothi Nerainjava Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Jothi Nerainjava in english, it will be updated soon. Check back later.

Jothi Nerainjava Video SongTamil Cooking Videos