Jillendru Oru Kadhal

Tamil Song Lyrics

Jillendru Oru Kadhal Lyrics

Song : Jillendru Oru Kadhal
Movie : Sillendru oru kaathal (2006)
Singers : Thanvi
Music : A R Rahman
Lyricist : Vaalee
Direction : Krishna N
Submitted By : Nivi
Viewed 3281 Times

View all Sillendru oru kaathal (2006) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

gwitfs; nra;ANj gl;lhk;G+r;rp nra;ANj
ejpfs; nra;ANj kuq;fs; nra;ANj
ahJk; nra;ANj ePAk; nra;a th - fhjy;

[py;nyd;W xU fhjy;..N`h
[py;nyd;W xU fhjy;
[py;nyd;W xU fhjy;..N`h
[py;nyd;W xU fhjy;

gwitfs; nra;ANj gl;lhk;G+r;rp nra;ANj
ejpfs; nra;ANj kuq;fs; nra;ANj
ahJk; nra;ANj ePAk; nra;a th - fhjy;

[py;Yd;D xU fhjy;;..N`h
[py;Yd;D xU fhjy;
[py;Yd;D xU fhjy;;..`hd;
[py;Yd;D xU fhjy;

fhiyapy; fhjyp khiyapy; fhjyp
Ntiyapy; fhjyp Nriyapy; fhjyp
rpy;yiu NgRkh Nriyfs; NgRNk - fhjy;

`h..[py;Yd;D xU fhjy;..M
[py;Yd;D xU fhjy;
[py;Yd;D xU fhjy;..M..M
[py;Yd;D xU fhjy;

Vry;fs; Vdlh G+ry;fs; Vdlh
Aj;jq;fs; Vdlh uj;jq;fs; Vdlh
nkhj;jKk; tPzlh
jpj;jpf;Fk; Njdlh - fhjy;

[py;Yd;D xU fhjy;;..N`h
[py;Yd;D xU fhjy;

gwitfs; nra;ANj gl;lhk;G+r;rp nra;ANj
ejpfs; nra;ANj kuq;fs; nra;ANj
epoy;fs; nra;ANj thdk; nra;ANj - fhjy;

[py;Yd;D xU fhjy;;...

[py;nyd;W xU fhjy;..N`h
[py;nyd;W xU fhjy;
[py;nyd;W xU fhjy;..N`h
[py;nyd;W xU fhjy;
>

Jillendru Oru Kadhal Tamil Song Lyrics in English

Paravaigal seiyudhe pattaampoochi seiyudhe
Nadhigal seiyudhe marangal seiyudhe
Yaadhum seiyudhe neeyum seiya vaa - kaadhal

Jillendru oru kaadhal..ho..
Jillendru oru kaadhal…
Jillendru oru kaadhal…hoo…
Jillendru oru kaadhal

Paravaigal seiyudhe pattaampoochi seiyudhe
Nadhigal seiyudhe marangal seiyudhe
Yaadhum seiyudhe neeyum seiya vaa - kaadhal

Jillendru oru kaadhal..ho..
Jillendru oru kaadhal…
Jillendru oru kaadhal…han..
Jillendru oru kaadhal

Kaalaiyil kaadhali maalaiyil kaadhali
Velaiyil kaadhali selaiyil kaadhali
Sillarai pesumaa selaigal pesume - kaadhal

Haa… jillunu oru kaadhal..ha…
Jillunu oru kaadhal
Jillunu oru kaadhal…ha..ha….
Jillunu oru kaadhal

Yesalgal yenadaa poosalgal enadaa
Yuthangal enadaa rathangal enadaa
Mothamum veenadaa
Thithikkum thenadaa - kaadhal

Jillunu oru kaadhal..ho…
Jillunu oru kaadhal

Paravaigal seiyudhe pattaampoochi seiyudhe
Nadhigal seiyudhe marangal seiyudhe
Meghamgal seiyudhe vanam seiyudhe - kaadhal

Jillunu oru kaadhal…..ho
Jillunu oru kaadhal
Jillunu oru kaadhal..ho
Jillunu oru kaadhal

Jillendru Oru Kadhal Video Song

If you don't see the video song of Jillendru Oru Kadhal, it will be updated soon. Check back later.