Tamil Song Lyrics

Jillendra Theeyae Lyrics

Song : Jillendra Theeyae
Movie : Aarya (2007)
Singers : Ranjith, Reeta
Music : Mani Sharma
Lyricist :
Direction : Balashekaran
Submitted By : Janu
Viewed 2253 Times

View all Aarya (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : [py;nyd;w jPNa vd; neQ;Rf;Fs;Ns te;J
eP fhjy; lhu;r;rbj;jha;

ngz; : #lhd kioNa vd; Njfj;Jf;Fs; nga;J
G+g;G+tha; Gaybj;jha;

Mz; : kpd;rhuk; NghNy NghNy rQ;ryk; nra;jtNs
G+r;ruk; Mdnjd;d ff; ff; fhjy;jhdh

ngz; : fz;zhNy jl;bj; jl;b fy;yhf epd;w vd;id
G+thf G+f;fr; nra;jha; ff;ff; fh.....fh

[py;nyd;w jPNa...

Mz; : cd;id cd;id njhl;lhy; %r;Rf;Fs; fytuk;
cd;dhy; fz;fs; cs;Ns Ks; tsUk;

ngz; : cd;id cd;id fz;lhy; nry;Yf;Fs; nry;
kiwAk; kz;zpd; NkNy Nfhyk; fhy; tiuAk;

Mz; : ehd; vd;idj; njhiyj;jJk; eP cd;idj;
njhiyj;jJk; Xuplk; vd;W fz;Nld;
mq;Nf jhNd fhjy; nfhz;Nld;

[py;nyd;w jPNa...

Mz; : ntl;fk; nfhQ;rk; nfhL thdtpy; tiufpNwd;
thrk; nfhQ;rk; nfhL Rthrpf;fpNwd;

ngz; : Kj;jk; nfhQ;rk; nfhL thdj;ij njhLfpNwd;
Njhs;fs; nfhQ;rk; nfhL Jhq;FfpNwd;

Mz; : Gd;dif nfhQ;rk; nfhL G+kpf;Nf G+ itf;fpNwd;
ghu;itfs; nfhQ;rk; nfhL Gj;jhk; fpufk;
ehd; nra;fpNwd;

[py;nyd;w jPNa...>

Jillendra Theeyae Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Jillendra Theeyae in english, it will be updated soon. Check back later.

Jillendra Theeyae Video SongTamil Cooking Videos