Tamil Song Lyrics

Javvathu Medaiyittu Lyrics

Song : Javvathu Medaiyittu
Movie : Panathottam (1963)
Singers : T.M.Soundararajan, P. Susheela
Music : Viswanathan - Ramamurthy
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 2364 Times

View all Panathottam (1963) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

[t;thJ Nkilapl;L ru;f;fiuapy; ge;jypl;L
nrt;thiof; fhnyLj;J th th th
nrk;khJis gpse;J jh jh jh

ehfypq;fg; G+ntLj;J ehY gf;fk;
Nfhl;il fl;b th th th

khk;goj;Jr; rhnwLj;J ky;ypifapy;
NjndLj;J jh jh jh..

([t;thJ)

NtNyhL tpopapuz;L nts;Nshl;lk; Nghdnjd;W
Ehyhd ,ilnaLj;J Nghuhl te;j ngz;Nz

Mshd ehs; Kjyha; mr;rhuk; nfhLj;J tpl;L
thohky; thotpl;L ghuhky; nrd;w fz;zh..
fz;zh...
N` N` N` n`....N`...

([t;thJ)

G+g;Nghy clnyLj;J nghd;dhd ,jo; tpupj;J
Nju; Nghy te;j fz;Nz rpiy Nghy te;j ngz;Nz

mj;jhdpd; JizapUf;f Kj;jhd nkhopapUf;f
gpj;jhff; fple;j vd;idf; nfhj;jhf mizj;j fz;zh..
fz;zh...

N` N` N` n`..N`..

([t;thJ)>

Javvathu Medaiyittu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Javvathu Medaiyittu in english, it will be updated soon. Check back later.

Javvathu Medaiyittu Video Song

If you don't see the video song of Javvathu Medaiyittu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos