Ithazhil Kathai Yezhuthum

Tamil Song Lyrics

Ithazhil Kathai Yezhuthum Lyrics

Song : Ithazhil Kathai Yezhuthum
Movie : Unnal Mudiyum Thambi (1988)
Singers : S P Balasubramanyam , S Janaki
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : Balachander K
Submitted By : Nivi
Viewed 10548 Times

View all Unnal Mudiyum Thambi (1988) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : ,jopy; fij vOJk; Neuk; ,J (2)
,d;gq;fs; miof;FJ M
ngz; : kdjpy; Rfk; kyUk; khiyapJ
khd;tpop kaq;FJ M
kdjpy; Rfk; kyUk; khiyapJ
Mz; : ,sik moif ms;sp mizg;gjw;Nf (2)
,Ufuk; Jbf;FJ jdpikAk; neUq;fpl ,dpikAk; gpwf;FJ

Mz; : ,jopy; fij vOJk; Neuk; ,J

Mz; : fhjy; fpspfs; nuz;L [hil Ngrf; fz;L
VNjNjh vz;zk; vd; neQ;rpy; cjpf;Fk;
ngz; : ehDk; ePAk; Nru;e;J uhfk; ghLk; NghJ
ePNuhil Nghy vd; neQ;rk; ,dpf;Fk;
Mz; : ,dpa gUtKs;s ,sq;FapNy (2)
Vd; ,d;Dk; jhkjk; kd;kjf; fhtpak; vd;Dld; vOJ
ngz; : ehDk; vOjpl ,sikAk; Jbf;FJ
ehzk; mij te;J ,ilapdpy; jLf;FJ
Mz; : Vq;fpj; jtpf;ifapy; ehzq;fs; vjw;fb
Vf;fk; jzpe;jpl xU Kiw jOtb
ngz; : fhyk; tUk; tiu nghUj;jpUe;jhy;
fd;dp ,ts; kyu;f; fuk; jOtpLNk
Mz; : fhyk; vd;iwf;Ff; fdpe;jpLNkh
fhis kdk; mJtiu nghWj;jpLNkh
ngz; : khiy kyu; khiy ,Lk; Ntis jdpy;
Njfk; ,J tpUe;Jfs; gilj;jpLk;

Mz; : ,jopy; fij vOJk; Neuk; ,J
,d;gq;fs; miof;FJ M
ngz; : kdjpy; Rfk; kyUk; khiyapJ

Mz; : Njhif NghNy kpd;Dk; G+it ce;jd; $e;jy;
fhu;Nkfk; vd;Nw ehd; nrhy;Ntd; fz;Nz
ngz; : ghit ve;jd; $e;jy; thrk; ahTk; me;j
Nkfk; jdpy; VJ eP nrhy;tha; fz;zh
Mz; : moifr; Rke;J tUk; mofurp (2)
Mde;j G+Kfk; me;jpapy; te;jpLk; Re;ju epyNth
ngz; : ehSk; epytJ NjAJ kiwAJ
eq;if Kfnkd ahuijr; nrhd;dJ
Mz; : kq;if cd; gjpy; kdjpidf; ftUJ
khwd; fiz te;J khu;gpdpy; ghAJ
ngz; : fhkd; fizfisj; jLj;jplNt
fhjy; kapy; Jiz vd tUfpwJ
Mz; : ikay; je;jpLk; thu;j;ijfNs
Nkhfk; vDk; neUg;gpidg; nghopfpwJ
ngz; : Nkhfk; neUg;ghf mijj; jPu;f;FnkhU
[Pt ejp mUfpdpy; ,Uf;FJ

ngz; : kdjpy; Rfk; kyUk; khiyapJ
khd;tpop kaq;FJ M
Mz; : ,jopy; fij vOJk; Neuk; ,J
,d;gq;fs; miof;FJ M

Mz; : ,jopy; fij vOJk; Neuk; ,J...>

Ithazhil Kathai Yezhuthum Tamil Song Lyrics in English

Male :      Idhazhil Kadhai Ezhudhum Neram Idhu (2)
                 Inbangal Azhaikkudhu Aah
Female : Manadhil Sugam Malarum Maalaiyidhu
                 Maanvizhi Mayanguthu Aah…
                 Manadhil Sugam Malarum Maalaiyidhu
Male :      Ilamai Azhagai Alli Anaippadharke (2)
                 Irukaram Thudikkuthu Thanimayum Nerungida Inimayum Pirakkuthu

Male:       Idhazhil Kadhai Ezhudhum Neram Idhu

Male :      Kaadhal Kiligal Rendu  Jaadai Pesa Kandu
                 Yedhedho Ennam En Nenjil Udhikkum
Female : Naanum Neeyum Serndhu Raagam Padum Bodhu
                 Neerodai Pola En Nenjam Inikkum
Male :      Iniya Paruvamulla Ilanguyile (2)
                 Yen Innum Thaamadham Manmadha Kaaviyam Ennudan Ezhudhu
Female : Naanum Ezhudhida Ilamaiyum Thudikkudhu
                 Naanam Adhai Vandhu Idayinil Thadukkudhu
Male :      Yengi Thavikkayil Naananum Edharkadi
                 Yekkam Thanindhida Oru Murai Thazhuvadi
Female : Kaalam Varum Varai Poruthirundhaal
                 Kanni Ival Malar Karam Thazhuvidume
Male :      Kaalam Endraikku Thanindhidumo 
                 Kaalai Manam Adhu Varai Poruththidumo
Female : Maalai Malar Maalai Idum Velai Thannil 
                 Degam Idhu Virundhugal Padaiththidum

Male :      Idhazhil Kadhai Edzhudhum Neram Idhu
                 Inbangal Azhaikuthu  Aah
Female : Manadhil Sugam Malarum Maalayidhu

Male :      Thoghai Pole Minnum  Poovai Undhan Koondhal
                 Kaarmegam Endre Naan Solven Kanne
Female : Paavai Endhan Koondhal Vaasam Yaavum Andha
                 Megam Thannil Yedhu Nee Solvaai Kanna 
Male :      Azhaghai Sumandhu Varum Azhagarasi (2)
                 Aanandha Poomugam Andhiyil Vandhidum Sundara Nilavo
Female : Naalum Nilavadhu Theyudhu Maraiyudhu
                 Nangai Mughamena Yaaradhai Sonnadhu
Male :      Mangai Un Badhil Manadhinai Kavarudhu
                 Maaran Kanai Vandhu Maarbinil Paayudhu
Female : Kaaman Kanaigalai Thaduthidave
                 Kaadhal Mayil Thunai Ena Varugiradhu
Male :      Maiyal Thanthidum Vaarththaigale
                 Mogam Enum Neruppinai Pozhigiradhu
Female : Mogam Neruppaaga Adhai Theerkumoru 
                 Jeeva Nadhi Arughinil Irukkudhu

Female:  Manadhil Sugam Malarum Maalayidhu
                 Maanvizhi Mayanguthu Aah
Male :      Idhazhil Kadhai Ezhudhum Neram Idhu
                 Inbangal Azhaikkudhu  Aah

Male:       Idhazhil Kadhai Ezhudhum Neram Idhu…

Ithazhil Kathai Yezhuthum Video Song