Itharku PeyarThaan

Tamil Song Lyrics

Itharku PeyarThaan Lyrics

Song : Itharku PeyarThaan
Movie : Pooveli (1998)
Singers : Hariharan, Sujatha
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 5456 Times

View all Pooveli (1998) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : fhz;gJ vy;yhk; jiyfPo; Njhw;wk;
vd;NdhL VNdh ,j;jid khw;wk;
Mz; : G+kp vd;gJ Jhuk; MdhNj
ef;\j;jpuq;fs; gf;fkhdNj
kdpju; NgRk; ghi\ kwe;J
gwitfNyhL Ngr NjhDNj
ngz; : fhDk; gpk;gk; fz;zpy; kiwe;J
fhdh cUtk; fz;zpy; NjhDNj
md;Gj; jpUKfk; Njbj; Njb
fz;fs; vd;idj; jhz;b NghFNj
Mz; : ,jw;F Ngu; jhd; fhjyh (fhjyh) (2)

ngz; : Gupah nkhopNah Gupe;J NghFk;
Gupe;j nkhopNah kwe;J NghFk;
rupahj cil rup nra;tjhf
rupaha; ,Ue;Jk; rupar; nra;Ak;
Mz; : epyit NghyNt ,USk; gpbf;Fk;
czit NghyNt grpAk; Urpf;Fk;
ve;j Ngdh thq;Fk; nghOJk;
vd;dts; ngau; jhd; vOjp ghu;f;Fk;
Mz; : ,jw;F Ngu; jhd; fhjyh (fhjyh) (2)

ngz; : fz;zhb Kd;Nd Ngrp ghu;j;jhy;
thu;j;ijfs; vy;yhk; Kz;b mbf;Fk;
Kd;dhb te;J NgRk; nghONjh
thu;j;ijfs; vy;yhk; nehz;b mbf;Fk;
Mz; : ghjp ghu;it ghu;f;Fk; NghNj
gl;lk; G+r;rpfs; neQ;rpy; gwf;Fk;
fz;zpy; ,Ue;Jk; ftpij Kisf;Fk;
fhfpjk; kzf;Fk; fz;zPu; ,dpf;Fk;
Mz; : ,jw;F Ngu; jhd; fhjyh (fhjyh) (2)

Mz; : M..gkjjrep..fz;fs; vd;Dk; ,uz;L [d;dy;
jpwe;J itj;Jk; %b nfhs;Sk;
ngz; : ,jak; vd;Dk; xw;iw fjT
%b itj;Jk; jpwe;J nfhs;Sk;
eP vd;gJ eP kl;Lk; my;y
%isapd; %iyapy; xU Fuy; Nfl;Fk;
Mz; : ehd; vd;gjpy; ,d;ndhU ghjp
ahu; vd;gij ,jak; Nfl;Fk;
Mz; : ,jw;F Ngu; jhd; fhjyh (fhjyh) (8)
>

Itharku PeyarThaan Tamil Song Lyrics in English

Female: Kanbu ellam thalaikeezh thotram
Ennodu yeno ithanai maatram
Male: Bhoomi enbathu dhooram maranthen
Nakshathriangal paarka maranthen
Manidhar pesum baashai maranthen
Paravaigalodu pesa thodarnthane
Female: Kaanum bimbam kannil marainthu
Kaana uruvam kannil thonudhai
Anbu thirumugam thedi thedi
Kangal ennai thaandi pogudhai
Male: Idharku peyar thaan kaadhala (kaadhala) (2)

Female: Puriya mozhiyo purinthu pogum
Purindha mozhiyo maranthu pogum
Sariyatha udai sarisaivathaaga
Seriyai irunthum sariya cheiyum
Male: Nilavai polave iravum pidikkum
Unavai polave pasiyum rusikkum
Endha penna vaangum pozhudhum
Ennaval peyar dhaan ezhudhi paarkum
Male: Idharku peyar thaan kaadhala (kaadhala) (2)

Female: Kannaadi munne pesi parthaal
Vaarthaigal ellam mandi adikkum
Munnadi vandhu pesum pozhutho
Vaarthaigal ellam nondi adikkum
Male: Paadhi paarvai paarkum pothe
Pattam poochigal nenjil parakkum
Kannil irunthum kavidhai mulaikkum
Kagidham mannakum kaneer inikkum
Male: Idharku peyar thaan kaadhala (kaadhal) (2)

Male: Ah‚Ķpamathathasani‚Ķ.Kangal ennum irandu jannal
Thirandhu vaithum moodi kollum
Female: Idhayam ennum otrai kadhavu
Moodi vaithum thirandhu kollum
Nee enbathu nee mattum alla
Moolaiyin moolaiyil oru kural kekum
Male: Naan enbathu innoru paadhi
Yaar enbathai idhayam kekum
Male: Idharku peyar thaan kaadhala (kaadhala) (8)
idharku peyar thaan kadhala

Itharku PeyarThaan Video Song