Tamil Song Lyrics

Isthanbul Lyrics

Song : Isthanbul
Movie : Mazhai (2005)
Singers : Jassie Gift, Kalpana
Music : Devi Sri Prasad
Lyricist :
Direction : Rajkumar
Submitted By : Malar
Viewed 2247 Times

View all Mazhai (2005) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: V.. ,]; jhd;Gy; uh[Fkhup
Kj;jj;jhy; R+L fpsg;G

ngz;: N` \hu;[htpd; uh[Fkhuh
nra;Nthkh ,sik jg;G

Mz;: V.. ,]; jhd;Gy; uh[Fkhup
Kj;jj;jhy; R+L fpsg;G

ngz;: N` \hu;[htpd; uh[Fkhuh
nra;Nthkh ,sik jg;G

Mz;: ahju;\h uh[ tk;rj;jpy; ehd;
te;Njd; ePz;lthshf

ngz;: ie\hkpd; uh[ tk;rj;jpy; ehd;
te;Njd; thspd; ciwahf

Mz;: thNshL ciw Nghy; Nru;Nthk;
tho;NthL rupahf

,]; jhd;Gy;...

Mz;: V.. Ms; jpd;Dk; ghu;itfshNy
ma;aa;Nah Mtp Fbj;jha;

ngz;: Kj;jj;jpd; Rj;jpay; nfhz;L
%isf;Fs; Mzp mbj;jha;

Mz;: Fspnud;Nwd; $e;jy; nfhLj;jha;

ngz;: gdp vd;Nwd; khu;G nfhLj;jha;

Mz;: N`a; ntg;gj;jpd; R+L ,y;yhky;
Ngupr;rq;fhL eidahJ

ngz;: Ngupd;gk; Nghu;fs; fhzhky;
ngz; nfhz;l Mir eidahJ

Mz;: Gay; te;J Nfs;tp Nfl;lhy;
G+Q;Nrhiy NgrhJ

,]; jhd;Gy;...

ngz;: N`a; Milf;Fs; Njd; vLf;f
miyfpwNj thypg tz;L

Mz;: capnuy;yhk; Njd;Fb vd;W xU
thu;j;ij nrhy;yb epd;W

ngz;: nksdk; jhd; tha; nkhop vd;W

Mz;: N`a; Cikf;Fk; jha; nkhop cz;L

ngz;:Milf;Fs; %b itj;jhYk;
cd; fz;fs; vd;id Gz;zhf;Fk;

Mz;: G+kpf;Fs; %b itj;jhy; jhd;
rhuhak; Nghij cz;lhf;Fk;

ngz;: jpir vl;Lk; tpbAk; NghJk; jPuhJ Mjpf;fk;
>

Isthanbul Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Isthanbul in english, it will be updated soon. Check back later.

Isthanbul Video SongTamil Cooking Videos