Tamil Song Lyrics

Isai Medaiyil Lyrics

Song : Isai Medaiyil
Movie : Ilamai Kaalangal
Singers :
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 4006 Times

View all Ilamai Kaalangal Songs Lyrics

Tamil Lyrics

,ir Nkilapy; ,e;j Ntisapy;
Rf uhfk; NghopAk;
,sik neUf;fk; ,Ue;Jk; jaf;fk;

(,ir)

Kj;jk; jUk; Ky;iy ,sk; G+ntLJ Kfk; Jilf;Fk; (2)
neQ;Rf;Fs;Ns jPapUe;Jk;
Nkdp vq;Fk; G+tre;jk;
fd;dp fUk;G cd;id vz;zp rhwhFk;

(,ir)

fd;dp kfs; $e;jy; fiye;jpUf;f
te;J njhLk; cd; iffs; tfpnlLf;f (2)
Nghij nfhz;L G+ mizf;f
Njb te;J NjndLf;f
jq;f nfhOe;J njhl;lTld; G+thf

(,ir)>

Isai Medaiyil Tamil Song Lyrics in English

Isai medaiyil indha velaiyil
Suga raagam pozhiyum
Ilamai nerukkam irundhum thayakkam

(Isai)

Mutham tharum mullai ilam pooveduthu mugam thudaikkum (2)
Nenjukkulle theeyirundhum
Meni engum poovasantham
Kanni karumbu unnai enni chaaraagum

(Isai)

Kanni magal koondhal kalaindhirukka
Vandhu thodum un kaigal vagidedukka (2)
Bodhai kondu poo azhaikka
Thedi vandhu thenedukka
Thanga kozhundhu thottavudan poovaaga

(Isai)


Isai Medaiyil Video SongTamil Cooking Videos