Tamil Song Lyrics

Innum Ennai Enna Lyrics

Song : Innum Ennai Enna
Movie : Singaravelan (1992)
Singers : Balasubramanyam S P, Janaki S
Music : Illayaraja
Lyricist :
Direction : RV. Udayakumar
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 4897 Times

View all Singaravelan (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : ,d;Dk; vd;id vd;d nra;a Nghfpwha;
md;Ng md;Ng
vd;id fz;lhy; vd;ndd;dNth Mfpwha;
Kd;Ng Kd;Ng
iffs; jhdha; Nfhu;j;jha;
fl;b Kj;jk; Njdha; thu;j;jha;
,d;gk; ,d;gk; rpq;fhu yPyh

Mz; : ,d;Dk; vd;id vd;d nra;a Nghfpwha;
md;Ng md;Ng
vd;id fz;lhy; vd;ndd;dNth Mfpwha;
Kd;Ng Kd;Ng

Mz; : ghb tUk; thd;kjpNa
ghu;itfspd; G+k;gdpNa
Njt Rf Njd; fdpNa
Nkhf gup G+uzpNa
ngz; : G+NthL jhd; Nru
,sq;fhw;W NghuhLk; NghJ
Nruhky; jPuhJ ,lk;
ghu;j;J jPu;khdk; NghL
Mz; : GJ GJ tpLfij
njhl njhl njhlu;fpwNj

ngz; : ,d;Dk; vd;id vd;d nra;a Nghfpwha;
md;Ng md;Ng
vd;id fz;lhy; vd;ndd;dNth Mfpwha;
Kd;Ng Kd;Ng
cd;id Nru;e;jhs; ghit
,d;Dk; mq;F VNjh Njit
nrhy;Y nrhy;Y rpq;fhu Ntyh

ngz; : Njd; ftpij JhJ tpLk;
ehafNd khatNd
Ehy; ,ilia Vq;f tpLk;
thd; mKj rhfuNd
Mz; : ePjhNd ehd; ghLk;
Rfkhd Mfhrthdp
ghlhky; $lhky; cuq;fhJ
uPq;fhu Njdp
ngz; : jilfis fle;jpdp
kilfis jpue;jpl th

Mz; : ,d;Dk; vd;id vd;d nra;a Nghfpwha;
md;Ng md;Ng
ngz; : M`h vd;id fz;lhy; vd;ndd;dNth Mfpwha;
Kd;Ng Kd;Ng
Mz; : iffs; jhdha; Nfhu;j;jha;
fl;b Kj;jk; Njdha; thu;j;jha;
ngz; : nrhy;Y nrhy;Y rpq;fhu Ntyh

Mz; : ,d;Dk; vd;id vd;d nra;a Nghfpwha;
md;Ng md;Ng
ngz; : vd;id fz;lhy; vd;ndd;dNth Mfpwha;
Kd;Ng Kd;Ng md;Ng
>

Innum Ennai Enna Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Innum Ennai Enna in english, it will be updated soon. Check back later.

Innum Ennai Enna Video SongTamil Cooking Videos