Tamil Song Lyrics

Innoru Murai Lyrics

Song : Innoru Murai
Movie : Pazhani (2007)
Singers : Naveen, Vasundhra Das
Music : Srikanth Deva
Lyricist :
Direction : Perarasu
Submitted By : Malar
Viewed 2366 Times

View all Pazhani (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: ,d;ndhU Kiw ,d;NdhU Kiw gpwe;Njd; ehd;

Mz;: capUf;Fs; tpij capUf;Fs; tpij tpijj;Njd; ehd;

ngz;: cyfk; ,Usha; MdNj gUtk; xspaha; khWNj

Mz;: gUtk; te;j Nrjpjhd; cd;dhy; te;J Nru;e;jNj

ngz;: kp];lu; NuhkpNah ,g;Ngh thupNah

Mz;: [_ypal; ahub vd; neQ;rpy; ghub

ngz;: X.Nf

ngz;: ,d;ndhU Kiw ,d;NdhU Kiw gpwe;Njd; ehd;

Mz;: capUf;Fs; tpij capUf;Fs; tpij tpijj;Njd; ehd;

Mz;: Nghfg; Nghf Njfk; te;J $L ghAk
Njb te;j fhjYf;F uh[ Nahfkh

ngz;: thOk; tiu thOk; tiu ce;jhd; Xukha;
tho;e;J tpLk; tuj;ij ,d;W rhkp jUkh

Mz;: MjhKk; VthYk; nrQ;rf; NfhshNuh

ngz;: eP ahNuh ehd; ahNuh fhjy; Nghu; thNsh

Mz;: fz;Zk; fz;Zk; fz; mbr;R
fhjYf;Fs; js;spbr;rp
tpz;Zk; kz;Zk; Mjupr;R
ek;ik xd;W Nru;j;jpLr;rp

ngz;: kp];lu; NuhkpNah ,g;Ngh thupNah

Mz;: [_ypal; ahub vd; neQ;rpy; ghub

ngz;: V

ngz;: ,d;ndhU Kiw ,d;NdhU Kiw gpwe;Njd; ehd;

Mz;: capUf;Fs; tpij capUf;Fs; tpij tpijj;Njd; ehd;

FO: ml gpy;yh uq;fh gh\hjhd;
,td; gp];ly; NgRk; Ng]hjhd;

Mz;: fhtpaKk; XtpaKk; xj;Jf; nfhs;Skh
cd;idg; Nghy Nguofp Cupy; ,y;yk;kh

ngz;: R+upaDk; re;jpuDk; Nru;e;J nfhs;Skh
Nru;e;J tpl;l Nfhsk; jhd; ce;jd; cUtkh

Mz;: cd; tpopf;Fk; vd; tpopf;Fk; ghyk; nra;Nthkh

ngz;: ghyj;jpNy fhjnyd;Dk; gazk; nra;Nthkh

Mz;: fk;gNdhl rpe;jidf;Fk; fhspjhrd; fw;gidf;Fk;
fz;zjhrd; ghlYf;Fk; ek; fhjy; te;J epw;Fk;

ngz;: kp];lu; NuhkpNah ,g;Ngh thupNah

Mz;: [_ypal; ahub vd; neQ;rpy; ghub

ngz;: ,d;ndhU Kiw ,d;NdhU Kiw gpwe;Njd; ehd;

Mz;: capUf;Fs; tpij capUf;Fs; tpij tpijj;Njd; ehd;

ngz;: cyfk; ,Usha; MdNj gUtk; xspaha; khWNj

Mz;: gUtk; te;j Nrjpjhd; cd;dhy; te;J Nru;e;jNj

ngz;: kp];lu; NuhkpNah ,g;Ngh thupNah

Mz;: [_ypal; ahub vd; neQ;rpy; ghub
>

Innoru Murai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Innoru Murai in english, it will be updated soon. Check back later.

Innoru Murai Video Song

If you don't see the video song of Innoru Murai, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos