Innarul Tharum Annapoorani

Tamil Song Lyrics

Innarul Tharum Annapoorani Lyrics

Song : Innarul Tharum Annapoorani
Movie : Aathma (1993)
Singers : T.N.SeshaGopalan
Music : Ilayaraja
Lyricist : Vaali
Direction : Prathap Pothan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 4304 Times

View all Aathma (1993) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

,d;dUs; jUk; md;dG+uzp (2)
(epd;db njho njho.. ,d;dUs; jUk; md;dG+uzp
mfk; cUfp md;gu; ghbl ghbl.. ,d;dUs; jUk; md;dG+udp) (2)

me;jup.. rpt rq;fup.. vDk; Mjp %yNk
nre;jkpo;.. kzp ke;jpuk;.. cd;id tho;j;Jk; ehSNk
NkhfKk; mwKk; ,izau.. vz;zpa tuk; iffspy; tu
(ghly; Gide;J.. G+i[ Gupe;J..
fz;zPu; frpe;J.. epd;db njho njho) (2)

,d;dUs; jUk; md;dG+uzp
mfk; cUfp md;gu; ghbl ghbl.. ,d;dUs; jUk; md;dG+udp
Xk; rf;jp.. Xk; rf;jp.. Xk; (3)

jpy;iyapy;.. jpdk; eu;j;jdk; ,Lk;.. <rd; ghjpNa.. MMMM (2)
nre;epw.. xsp kpd;dpl.. vOk; jPg N[hjpNa
ntz;gdp kiy kd;dtd; kfs;.. igutp ,U iktpop gl
(jPik xLq;Fk;.. ju;kk; Jyq;Fk;..
tha;ik tpsq;Fk;.. epd;db njho njho) (2)

,d;dUs; jUk; md;dG+uzp
mfk; cUfp md;gu; ghbl ghbl.. ,d;dUs; jUk; md;dG+udp
Xk; rf;jp.. Xk; rf;jp.. Xk; (4)
Xk; rf;jp.. Xk; (3)

>

Innarul Tharum Annapoorani Tamil Song Lyrics in English

Innarul tharum annapoorani (2)
(Ninnadi thozha thozha… innarul tharum annapoorani
Agam urugi anbar paadida paadida.. innarul tharum annapoorani) (2)

Andhari shiva shankari enum aadhi moolame
Senthamizh mani mandhiram unnai vaazhthum naalume
Mogamum naramum inaiyara enniya varam kaigalil vara
(Paadal punaindhu poojai purindhu
Kanneer kasindhu ninnadi thozha thozha) (2)

Innarul tharum annapoorani
Agam urugi anbhar paadida paadida.. iInnarul tharum annapoorani
Om sakthi om sakthi om (3)

Thillaiyil dhinam nardhanam idum.. eesan paadhiye… aaahhhh (2)
Sennira oli ninnida ezhum deepa jodhiye
Venpani malai mannavan magal bhairavi iru maivizhi pada
(Theemai odungum.. dharumam pulangum..
Vaaimai vilangum.. ninnadi thozha thozha) (2)

Innarul tharum annapoorani
Agam urugi anbhar paadida paadida.. innarul tharum annapoorani
Om sakthi om sakthi om (4)


Innarul Tharum Annapoorani Video Song

If you don't see the video song of Innarul Tharum Annapoorani, it will be updated soon. Check back later.