Indhiraiyo

Tamil Song Lyrics

Indhiraiyo Lyrics

Song : Indhiraiyo
Movie : Kaadhalan (1994)
Singers : Minmini, Sunanda
Music : Rahman AR
Lyricist :
Direction : Shankar
Submitted By : Nivi
Viewed 3274 Times

View all Kaadhalan (1994) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

,e;jpiuNah ,ts; Re;jupNah
nja;t uk;igNah NkhfpdpNah (2)
kdk; Ke;jpaNjh tpop Ke;jpaNjh
fuk; Ke;jpaNjh vdNt

cau; re;jpu #lu; FWk;giy < ru;
rq;fdp tPjpapNy
kzp ige;njhb ehup tre;j xa;ahup
nghd; ge;J nfhz;lhbdNs
kdk; Ke;jpaNjh tpop Ke;jpaNjh
fuk; Ke;jpaNjh vdNt>

Indhiraiyo Tamil Song Lyrics in English

Indiraiyo ival sundariyo
Deiva rambaiyo moginiyo (2)
Manam mundhiyadho vizhi mundhiyadho
Karam mundhiyadho enave

Uyar chandira soodar kurumbala ee sar
Sangani veedhiyile
Mani paindhodi naree vasandha oyyari
Pon pandhu kondadinale
Manam mundhiyadho vizhi mundhiyadho
Karam mundhiyadho enave

Indhiraiyo Video Song