Tamil Song Lyrics

Indha Nimisham Lyrics

Song : Indha Nimisham
Movie : Hello (1999)
Singers : Chithra K S, Hariharan
Music : Deva
Lyricist : Vairamuthu
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 3928 Times

View all Hello (1999) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: ,e;j epkp\k;
vd; epkp\k;
ve;jd; tho;tpy; nghd; epkp\k;
ghiy tdj;jpy; xU Njtij Nkfk;
ghiy thu;j;jnjhU ghy; epkp\k;
tho;tpd; filrp
me;j epkp\k; tiuf;Fk;
thrid tPRk; G+ epkp\k;... k;

,e;j epkp\k;
vd; epkp\k;
ve;jd; tho;tpy; nghd; epkp\k;...


Mz;: ,g;gbNa ,g;gbNa
,Ue;J tplf; $lhjh
vd; fz;zpy; cd; ,ikfs;
nghUe;jptplf; $lhjh.. M

ngz;: ,g;gbNa ,g;gbNa
,we;J tplf; $lhjh
,g;gbNa fhyq;fs;
ciwe;J tplf; $lhjh

Mz;: ntl;lntsp G+ tdkha;
kyu;e;Jtplf; $lhjh
tpz;kPd;fs; epythf
tsu;e;Jtplf; $lhjh

ngz;: md;Ng cd; gf;fj;jpy;
mizf;fpd;w ntg;gj;jpy;
capUs;s fhyk; tiu
Clhl $lhjh

Mz;: ,e;j epkp\k; vd; epkp\k;
ve;jd; tho;tpy; nghd; epkp\k;


ngz;: epk;kjpNa epk;kjpNa
neQ;ir tpl;Lg; NghfhNj
vd; capiu jPf;Fopapy;
vwpe;J tpl;Lg; NghfhNj.. M...

Mz;: gy;ytpNa gy;ytpNa
ghly; tpl;Lg; NghfhNj
thry; tiu te;j ejp
tw;wptplf; $lhNj

ngz;: kdk; nfhz;l ek;gpf;if
khwptplf; $lhNj
khu;NghL cd; #L
Mwptplf; $lhNj

Mz;: md;Ng cd; fz; rpe;Jk;
Mde;j fz;zPupy;
vd;NdhL vd; capUk;
fiue;Jtply; Mfhjh

,e;j epkp\k;
vd; epkp\k;
ve;jd; tho;tpy; nghd; epkp\k;...
ghiy tdj;jpy; xU Njtij Nkfk;
ghiy thu;j;jnjhU ghy; epkp\k;
tho;tpd; filrp
me;j epkp\k; tiuf;Fk;
thrid tPRk; G+ epkp\k;... k;

,e;j epkp\k;.. M..
vd; epkp\k;
ve;jd; tho;tpy; nghd; epkp\k;...>

Indha Nimisham Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Indha Nimisham in english, it will be updated soon. Check back later.

Indha Nimisham Video SongTamil Cooking Videos