Tamil Song Lyrics

Indha Bhumiyile Lyrics

Song : Indha Bhumiyile
Movie : Senthamizh Paatu (1992)
Singers : Mano
Music : M.S. Viswanathan & Ilaiyaraja
Lyricist : Vaali
Direction : P. Vasu
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2014 Times

View all Senthamizh Paatu (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

XXXX... XXXX... XXX.. XX
,e;j G+kpapNy.. vd;id gilj;J tpl;L.. tpisahLk; Mz;lth
gl;l ghLfNs.. ,q;F NghJnkd;W.. cid ehDk; Ntz;lth
vd;id Nfl;lh.. vd;id gilj;jha;
ney;iy Nfl;lh.. kz;zpy; tpijj;jha;
vd;d jhd; QhaNkh.. cd;id ahu; Nfl;gJ
vd;d jhd; khaNkh.. vq;F ehd; NghtJ

,e;j G+kpapNy.. vd;id gilj;J tpl;L.. tpisahLk; Mz;lth

ahUf;Fk; je;ij ,q;F eP vd
cidj;jhd; Cu; njhOjhYk;
ahu; ce;jd; je;ij vd;W Nfl;lNjh
,iwth nrhy; ve;j ehSk;
jfg;gd; ahNuh ahu; mwpthNuh
cz;ikapy; ehDk; cd;id NghNy
,iwtd; ePAk; gilj;j [Ptd;
vj;jid jhNdh vd;id NghNy
eP jhNd ghtg;gl;l n[d;kk; je;jJ
ahuhNy khdk; nfl;l Jd;gk; te;jJ
ehs;NjhWk; ehd; thl

vd;d jhd; QhaNkh.. vd;d jhd; khaNkh..
,e;j G+kpapNy.. vd;id gilj;J tpl;L.. tpisahLk; Mz;lth

NtUf;F ePiu je;j Nkfj;ij
tpisAk; G+ mwpahJ
MdhYk; G+Tf;Fs;s thrj;ij
gopf;Fk; Cu; fpilahJ
ele;J Nghd epfo;r;rp ahTk;
ku;kq;fshdhy; vd;d ePjp
cs;sij ePAk; cyfk; mwpa
nrhy;ypLk; ehs; jhd; ve;j Njjp
ehdpq;F njd;wy; NghNy tho $lhjh
NjDhWk; Xil Nghy Xlf; $lhjh
vd; Njth ePNa nrhy;

vd;d jhd; QhaNkh.. vd;d jhd; khaNkh..
,e;j G+kpapNy.. vd;id gilj;J tpl;L.. tpisahLk; Mz;lth
gl;l ghLfNs.. ,q;F NghJnkd;W.. cid ehDk; Ntz;lth
vd;id Nfl;lh.. vd;id gilj;jha;
ney;iy Nfl;lh.. kz;zpy; tpijj;jha;
vd;d jhd; QhaNkh.. cd;id ahu; Nfl;gJ
vd;d jhd; khaNkh.. vq;F ehd; NghtJ
>

Indha Bhumiyile Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Indha Bhumiyile in english, it will be updated soon. Check back later.

Indha Bhumiyile Video Song

If you don't see the video song of Indha Bhumiyile, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos