Tamil Song Lyrics

Ilangiliye Innum Vilangalaiye Lyrics

Song : Ilangiliye Innum Vilangalaiye
Movie : Sankarlal
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 2490 Times

View all Sankarlal Songs Lyrics

Tamil Lyrics

,sq;fpspNa ,d;Dk; tpsq;fiyNa
vd;id jOtpl mUfpdpy; te;jhy; vd;d
Rf juprdk; xU Kiw fz;lhy; vd;d
Rf juprdk; xU Kiw fz;lhy; vd;d

fk; Md; ik lhu;ypq; ...
gPy; kP ig n`hy;bq; ....
nlhd;'l; vntu; yPt; kP .....
rP jl; A yt; kP.....

,sq;fpspna ,d;Dk; tpsqfiyNa cd;id
jOtpLk; epidTfs; xd;dh nuz;lh
Rf juprdk; ngu top ,q;Nf cz;lh
Rf juprdk; ngu top ,q;Nf cz;lh

n`y;nyh ik gpAl;b....
nlhd;'l; gp Nrh ehl;b....
I ak; Nrh `hl;b...
gl;.. I Nfd;'l; n`y;g; ,l; ];tPl;b..

fz;zpy; mQ;rdk; jPl;b xU fhjy; Nghijia Cl;b
neQ;rpy; gQ;rid fhl;b vd;id Nehfnra;tNjd; thl;b

me;j fhkd; tpl;l JhJ cd;id fhjy; nfhz;l khJ
ehDk; cd;id nfl;Fk;NghJ ,q;F ghtk; vd;d VJ

fk; Md; ik lhu;ypq; ...
gPy; kP ig n`hy;bq; ....
nlhd;'l; vntu; yPt; kP .....
rP jl; A yt; kP.....

,sq;fpspNa ,d;Dk; tpsq;fiyNa
vd;id jOtpl mUfpdpy; te;jhy; vd;d
Rf juprdk; xU Kiw fz;lhy; vd;d
Rf juprdk; xU Kiw fz;lhy; vd;d

rpd;d Ehypil NkNy nfhb kpd;dy; njhl;lJ NghNy
te;J Ne njhLk; Neuk; Fypu; thdk; kd;dpNy njhd;Wk;

ce;jd; fhjy; NghJk; NghJk; ve;jd; fw;g;G vd;dthFk;
vd;id ngz;fs; njhl;ljpy;iy ehDk; Ngrp ghu;j;jjpy;iy

n`y;nyh ik gpAl;b....
nlhd;'l; gp Nrh ehl;b....
I ak; Nrh `hl;b...
gl;.. I Nfd;'l; n`y;g; ,l; ];tPl;b..

,sq;fpspna ,d;Dk; tpsqfiyNa cd;id
jOtpLk; epidTfs; xd;dh nuz;lh
Rf juprdk; ngu top ,q;Nf cz;lh
Rf juprdk; ngu top ,q;Nf cz;lh>

Ilangiliye Innum Vilangalaiye Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Ilangiliye Innum Vilangalaiye in english, it will be updated soon. Check back later.

Ilangiliye Innum Vilangalaiye Video Song

If you don't see the video song of Ilangiliye Innum Vilangalaiye, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos