Ilamai itho itho

Tamil Song Lyrics

Ilamai itho itho Lyrics

Song : Ilamai itho itho
Movie : Sakalakala Vallavan (1982)
Singers : S.P.B.
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 9109 Times

View all Sakalakala Vallavan (1982) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

`ha; vt;up gb
tp\; A+ N`g;gp epA ,au;

,sik ,Njh ,Njh
,dpik ,Njh ,Njh
fhNy[{ Bd; V[{ ngz;fs;
vy;NyhUf;Fk; vd; kPJ fz;fs;
,sik ,Njh ,Njh
,dpik ,Njh ,Njh

thypgj;jpy; kd;kjd;
yPiyfspy; kd;dtd;
uhj;jpupapy; re;jpud;
urpiffspd; ,e;jpud;
ehd; MLk; Ml;lk; ghUq;fs;
epfu; VJ $Wq;fs;
ehd; ghLk; ghl;il NfSq;fs;
ifj;jhsk; NghLq;fs;
Cu; Nghw;wNt Ngu; thq;FNtd;
ehd; jhd; rfyfyh ty;ytd;

,sik ,Njh ,Njh
,dpik ,Njh ,Njh
fhNy[{ Bd; V[{ ngz;fs;
vy;NyhUf;Fk; vd; kPJ fz;fs;
,sik ,Njh ,Njh
,dpik ,Njh ,Njh

,e;jpapYk; ghLNtd;
ntw;wp eil NghLNtd;
Vf;JN[ Nf yPNa
Vd;b eP ghu;j;jpNa
vdf;fhf Vf;fk; vd;dk;kh
fsj;J}upd; fd;dk;kh
cdf;fhf thOk; khkd; jhd;
fy;ahz uhkd; jhd;
ehs; NjhWk; jhd; Ms; khWNtd;
ehd; jhd; rfyfyh ty;ytd;

,sik ,Njh ,Njh
,dpik ,Njh ,Njh
fhNy[{ Bd; V[{ ngz;fs;
vy;NyhUf;Fk; vd; kPJ fz;fs;
,sik ,Njh ,Njh
,dpik ,Njh ,Njh

fk;ngLj;J MLNtd;
fj;jpr;rz;il NghLNtd;
Fj;Jtjpy; R+ud; ehd;
F];jpfspy; tPud; ehd;

vid ahUk; Va;j;jhy; MfhJ
mJjhNd $lhJ
vid nty;y ahUk; fpilahJ
vjpu;fpd;w MNsJ
ahu; fhjpYk; G+r;Rw;WNtd;
ehd; jhd; rfyfyh ty;ytd;

,sik ,Njh ,Njh
,dpik ,Njh ,Njh
fhNy[{ Bd; V[{ ngz;fs;
vy;NyhUf;Fk; vd; kPJ fz;fs;
,sik ,Njh ,Njh
,dpik ,Njh ,Njh
>

Ilamai itho itho Tamil Song Lyrics in English

Hi every body 
Wish you  happy new year

Ilamai idho idho 
Inimai idho idho
College  teen age pengal 
Ellorkkum en meedhu kangal
Ilamai idho idho 
Inimai idho idho

Vaalibaththil manmadhan
Leelaigalil mannavan
Raaththiriyil chandiran
Rasigaigalin indhiran
Naan aadum aattam paarungal
Nigar yethu koorungal
Naan paadum paattai kelungal
Kaiththaalam podungal
Oor potrave per vaanguven
Naan thaan sagalakala vallavan

Ilamai idho idho 
Inimai idho idho
College  teen age pengal 
Ellorkkum en meedhu kangal
Ilamai idho idho 
Inimai idho idho

Hindiyilum paaduven 
Vetri nadai poduven 
Ekdhuje ke liye 
Yendi nee paathiye 
Enakkaaga yekkam ennamma
Kalaththoorin kannamma
Unakkaaga vaazhum maaman thaan
Kalyaana raaman thaan
Naal thorum thaan aal maaruven
Naan thaan sagalakala vallavan

Ilamai idho idho 
Inimai idho idho
College  teen age pengal 
Ellorkkum en meedhu kangal
Ilamai idho idho 
Inimai idho idho

Kambeduthu aaduven  
Kaththichandai poduven 
Kuthuvathil sooran naan 
Kusthigalil veeran naan 

Enani yaarum aiththaal aagathu
Adhuthaane koodaathu
Ennai vella yaarum kidaiyaadhu
Edhirkintra aaledhu
Yaar kaadhilum poosutruven
Naan thaan sagalakala vallavan

Ilamai idho idho 
Inimai idho idho
College  teen age pengal 
Ellorkkum en meedhu kangal
Ilamai idho idho 
Inimai idho idho

Ilamai itho itho Video Song