Tamil Song Lyrics

Idhaya Vaanin Lyrics

Song : Idhaya Vaanin
Movie : Paarthiban Kanavu (1960)
Singers : Raja AM, Susheela P
Music : Veda
Lyricist : Vindhan
Direction : Yoganand
Submitted By : Nivi
Viewed 2481 Times

View all Paarthiban Kanavu (1960) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: ,ja thdpd; cja epyNt vq;Nf Nghfpwha;
eP vq;Nf Nghfpwha;
xspapy;yhj cyfk; Nghy
cs;sk; ,USNj - vd;
cs;sk; ,USNj

fz;fs; nra;j ghtk; cd;id
fz;Lk; fhzhNjq;FNj
fz;Lk; fhzhNjq;FNj
gha; tpupj;J fg;gy; nry;y
ghtp neQ;rk; Jbf;FNj
ghtp neQ;rk; Jbf;FNj

,ja thdpd; cja epyNt
vq;Nf Nghfpwha;
eP vq;Nf Nghfpwha;


Mz;: ,Usfw;Wk; xspnad;nwz;zp
vz;Zk; eP ahNuh
vz;Zk; eP ahNuh
fz;Lk; fhzhNjq;Fk; fz;fs;
fhjy; fz;fNsh
fhjy; fz;fNsh
,ja thdpd; cja epyNt vq;Nf NghfpNwd;
ehd; vq;Nf NghfpNwd;


ngz;: Mir neQ;Nr Nerf; fuq;fs;
mizf;f cd;id ePSNj
mizf;f cd;id ePSNj
gwe;J te;J cd;id jOt
gwe;J te;J cd;id jOt
ghOk; rpwF ,y;iyNa
ghOk; rpwF ,y;iyNa
,ja thdpd; cja epyNt vq;Nf Nghfpwha;
eP vq;Nf Nghfpwha;
>

Idhaya Vaanin Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Idhaya Vaanin in english, it will be updated soon. Check back later.

Idhaya Vaanin Video Song

If you don't see the video song of Idhaya Vaanin, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos