Tamil Song Lyrics

I Love You.. Love You Lyrics

Song : I Love You.. Love You
Movie : Ullathai Alli Thaa (1996)
Singers : Mano, K.S. Chitra
Music : Sirpy
Lyricist : Pazhani Bharathi
Direction : Sundar C
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2772 Times

View all Ullathai Alli Thaa (1996) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : I yt; A.. yt; A.. yt; A.. yht; A nrhd;dhNs..
cs;sj;ij ms;sp ms;sp.. je;jhNs..

I yt; A.. yt; A.. yt; A.. nrhd;dhNs
cs;sj;ij ms;sp ms;sp.. je;jhNs..

I yt; A.. yt; A.. yt; A.. nrhd;dhNs
cs;sj;ij ms;sp ms;sp.. je;jhNs
fz;Zy fhjy; fhkuh nfhz;L te;jhNs #g;guh (2)

(I yt; A.. yt; A.. yt; A.. nrhd;dhNs
cs;sj;ij ms;sp ms;sp.. je;jhNs) (2)

Mz; : (cd; if tisay; vz;zpf;nfhz;Nl Ngrg; gpbf;Fk;
cd; cs;sq;ifapy; fd;dk; itj;J Jhq;f gpbf;Fk;..) (2)
ngz; : eP fhy; typf;f fhj;jpUf;Fk; Neuk; gpbf;Fk;
ehk; Ngrg; Ngr JhUfpd;w Nkfk; gpbf;Fk;
Mz; : cd; nfhYRfs; tpl;Lr;nrd;w Xir gpbf;Fk;
ngz; : cd; Kj;jk; gl;l <uk; njhl;L ghu;f;f Gbf;Fk;
Mz; : N`.. Mirf;F Mr Nghl;bah..
kd;kjNdhl Yhl;bah
ngz; : N`.. Nriyf;F Ntl;b Nghl;bah..
vg;gTk; fhjy; bA+l;bah

Mz; : (I yt; A.. yt; A.. yt; A.. nrhd;dhNs
cs;sj;ij ms;sp ms;sp.. je;jhNs) (2)

ngz; : (cd; fz;fs; njhLk; Jhuj;Jf;Fs; tho gpbf;Fk;
eP nfhQ;Rk;NghJ Fj;Jfpd;w kPirg; gpbf;Fk;..) (2)
Mz; : cd; $e;jYf;F fhj;jpUf;Fk; G+f;fs; gpbf;Fk;
eP ntl;fg;gl;L khWfpd;w tz;zk; gpbf;Fk;
ngz; : eP njhl;Lj; njhl;L nra;Ak; ,e;j yPiyg; gpbf;Fk;
Mz; : eP nrhf;fp nrhf;fp fz; kaq;Fk; Nfhyk; gpbf;Fk;
ngz; : N`.. neQ;Rf;Fs; Mrf; Nfhb jhd;..
nrhd;dJ mjpNy ghjp jhd;
Mz; : N`.. neQ;Rf;Fs; Mrf; Nfhb jhd;
nrhd;dJ mjpNy ghjp jhd;

ngz; : (I yt; A.. yt; A.. yt; A.. nrhd;NdNd
cs;sj;ij ms;sp ms;sp.. je;NjNd) (2)


>

I Love You.. Love You Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of I Love You.. Love You in english, it will be updated soon. Check back later.

I Love You.. Love You Video SongTamil Cooking Videos