Tamil Song Lyrics

Honey Honey Lyrics

Song : Honey Honey
Movie : Ayan (2009)
Singers : Devan, Sayanora Philip
Music : Harris Jayaraj
Lyricist : Pa. Vijay
Direction : K.V. Anand
Submitted By : BBP
Viewed 3603 Times

View all Ayan (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

`;k;k;..k;k;..`;k; `;k;... `;k;k;k;..k;k;k; `;k;k;..k;k; k;k;.. k;k;.. n`h
ik Fl;nd];.. k;k;k;...

N` `dp fz;zpy; `dp Mir tUk; ,dp..
V nkdp nkdp kdp kdp ehNd Kjy; fdp..

N` `dp fz;zpy; `dp Mir tUk; ,dp..
V nkdp nkdp kdp kdp ehNd Kjy; fdp..

fd;dp ,ts; fzpzp..
mllh..
fl;ltpOk; ftdp..
mllh..
fz;l ,lk; njhL eP..
,J fhjy; nfhz;l Nkdp..

N` nfhQ;rk; ,ij ftdp..
mofh..
nfhQ;Rtjpy;ytNd..
mKjh..
mQ;Rk; cly; mtNd..
cd; Mir nrhy;y th eP..

Fj;J kjpg;gh` Kj;J gjpg;gh`..
nky;y nky;y Js;s Js;s Nkhj tUjh..
nfhQ;rk; ,Ug;gh` nfhQ;rk; Fspg;gh`..
Kj;jkpl;L Kj;jkpl;L Kf;jp vL`..

N` `dp fz;zpy; `dp Mir tUk; ,dp..
V nkdp nkdp kdp kdp ehNd Kjy; fdp..

N` `dp fz;zpy; `dp Mir tUk; ,dp..
V nkdp nkdp kdp kdp ehNd Kjy; fdp..

mofhdJ g;nyf;]gpypl;b..
,uthdJ vg;gTk; n]f;rp..
#ldJ ngz;nzDk; ngg;rp..
Rfkhdij Rthrp..

V nts;is moF.. vd; cs;sk; cdf;F..

MMMq;q;..
ntf;]hdJ neQ;ry;y neQ;R..
nrf;]hdJ jP ,y;y gQ;R..
fpf;]hdJ vd;ndd;d nrQ;Nr...
ypg;]hdJ nfhQ;R..

jdNjhk; jdNjhk; jdNjhk; jdNjhk; jdNjhk; jdNjhk;
jdNjhk; jdNjhk; jdNjhk;...

`Nyh Rfthrp vd;id te;J thrp...
mj;j ngj;j ntd;dpyT te;J gJq;F...
Mf;nlhg]; Nggp ehd; jhd; ce;jd; lhg;gp
nky;y nky;y nky;y nky;y vd;id KOq;F..

N` `dp fz;zpy; `dp Mir tUk; ,dp..
V nkdp nkdp kdp kdp ehNd Kjy; fdp..

N` `dp fz;zpy; `dp Mir tUk; ,dp..
V nkdp nkdp kdp kdp ehNd Kjy; fdp.. (2)


xU khjpup ghu;j;jJ ahU.. mJ khjpup NgrpajhU..
GJ khjpup njhl;ltd; ahU... vd; khjpup ahU...

eP fz;iz mirf;f.... ehd; cd;id ,irf;f... f k gh..

];tPl;lhfNt vd;Dld; Ngrp..
nky;l;lhfNt vd;ndhl Urp..
iyl;lhfNt vd;idAk; thrp..
iel;lhdJ uhrp...

jj Njhk;..jj Njhk;..jj Njhk;..jj Njhk;..jj Njhk;..
jj Njhk;..jj Njhk;..jj Njhk;..jj Njhk;..

`Nyh mnkupf;fhY.. Mg;upfhTk; JhS..
Mapuj;jpy; xUj;jp ehd; te;J goF...
uk;kpy; nrQ;r IR... [pd;dpy; nrq;r ij];R..
nkhR nkhR nkhR nkhRDjhd; ,e;j moF

N` `dp fz;zpy; `dp Mir tUk; ,dp..
V nkdp nkdp kdp kdp ehNd Kjy; fdp..

N` `dp fz;zpy; `dp Mir tUk; ,dp..
V nkdp nkdp kdp kdp ehNd Kjy; fdp..

N` `dp fz;zpy; `dp Mir tUk; ,dp..
V nkdp nkdp kdp kdp ehNd Kjy; fdp..

N` `dp fz;zpy; `dp Mir tUk; ,dp..
V nkdp nkdp kdp kdp ehNd Kjy; fdp..

fd;dp ,ts; fzpzp..
mllh..
fl;ltpOk; ftdp..
mllh..
fz;l ,lk; njhL eP..
,J fhjy; nfhz;l Nkdp..

N` nfhQ;rk; ,ij ftdp..
mofh..
nfhQ;Rtjpy;ytNd..
mKjh..
mQ;Rk; cly; mtNd..
cd; Mir nrhy;y th eP..

Fj;J kjpg;gh` Kj;J gjpg;gh`..
nky;y nky;y Js;s Js;s Nkhj tUjh..
nfhQ;rk; ,Ug;gh` nfhQ;rk; Fspg;gh`..
Kj;jkpl;L Kj;jkpl;L Kf;jp vL`..


I gpq;f gpq;f gpq;fh...gpq;f gpq;f gpq;fh...gpq;fh gpq;fh gpq;fh
gpq;fh gpq;fh gpq;fh gpq;...

I gpq;f gpq;f gpq;fh...gpq;f gpq;f gpq;fh...gpq;fh gpq;fh gpq;fh
gpq;fh gpq;fh gpq;fh gpq;...>

Honey Honey Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Honey Honey in english, it will be updated soon. Check back later.

Honey Honey Video Song

If you don't see the video song of Honey Honey, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos