Tamil Song Lyrics

Hey Rosu Rosu Lyrics

Song : Hey Rosu Rosu
Movie : Padikathavan (2009)
Singers : Jaey, Ranjith
Music : Mani Sharma
Lyricist : Thabu Shankar
Direction : Suraj
Submitted By : Md.Sultan
Viewed 3658 Times

View all Padikathavan (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: V..NuhR NuhR NuhR mofhd NuhR ehd;...
eP vd; ghR ghR ghR cdf;Nfj;j gPR ehd;...
xU thl;b xU thl;b vd;d fps;Nsd;lh... M..
xU Nfhb xU Nfhb G+ G+f;Fk; Nkdp Nkdp ,Jlh

Mz;: Nlhz;l; Nt];l; ik ilk; Nggp... jd jhdh jhdh jddh...
Nlhz;l; Nt];l; ik ilk; Nggp... cXXXN`h

ngz;: Nlhd;l; kp]; kr;rhd; Nggp... eP nubah nubah.. ,Ulh...
Nlhd;l; kp]; kr;rhd; Nggp... eP /NghNuh rpf;N]h mblh...

Mz;: ehd; fhjy; nra;ag; NghNwd;... fz;z %L ifahNy..
cd;d Jhf;fp nfhQ;rg; NghNwd;.. ifa Jhf;F eP NkNy

ngz;: V..NuhR NuhR NuhR mofhd NuhR ehd;...
eP vd; ghR ghR ghR cdf;Nfj;j gPR ehd;...ngz;: ahu ehd; ghu;j;jhYNk cd;d Nghy njupAk;..
cd;dhy cd;dhy jhd; cyfk; ve;jd; tpbAk;..
cd; Ngu cd; Ngu jhd; Jhq;Fk; NghJk; nrhy;Ntd;...
cd; NkNy cd; NkNy jhd; capuh ehDk; ,Ug;Ngd;..

Mz;: ,e;j fhjy; N[hb jhd; #g;gu; fk;gpNd\d; jhd;..
ey;yh tho NghNwd; ehd; Nlhu Nlhu ila;ah.....M....M.
Nlhz;l; Nt];l; ik ilk; Nggp... jd jhdh jhdh jddh...
Nlhz;l; Nt];l; ik ilk; Nggp... cXXC cXXC XXN`h

ngz;: Nlhd;l; kp]; kr;rhd; Nggp... V %lh %lh ,Uf;Nfd;..
Nlhd;l; kp]; kr;rhd; Nggp... eP ];gPlh ];gPlh ,Ulh..

Mz;: ehd; fhjy; nra;ag; NghNwd;... fz;z %L ifahNy..
cd;d Jhf;fp nfhQ;rg; NghNwd;.. ifa Jhf;F eP NkNy

ngz;: V..NuhR NuhR NuhR mofhd NuhR ehd;...
eP vd; ghR ghR ghR cdf;Nfj;j gPR ehd;... M


ngz;: Nry jhd; ehDk; Nfl;lh Nryf; filNa thq;F...
ntapYD ehDk; nrhd;dh gfy ,uth khj;J
nghz;lhl;b Md gpd;Nd Nghlh nrhy;y khl;Nld;..
Vq;fD vd;dhq;fD md;gh jhNd miog;Ngd;

Mz;: ,e;j thu;j;ij Nghjhjh Ms khj;jpg; Nghlhjh..
thdpy; Vw Njhd;whjh INah INah Iaa;Nah...
Nlhz;l; Nt];l; ik ilk; Nggp... jd jhdh jhdh jddh...
Nlhz;l; Nt];l; ik ilk; Nggp... cXXXN`h

ngz;: Nlhd;l; kp]; kr;rhd; Nggp... N[huh N[huh ,Uf;F...
Nlhd;l; kp]; kr;rhd; Nggp... Nghl;uh Nghl;uh lKf;F

Mz;: ehd; fhjy; nra;ag; NghNwd;... fz;z %L ifa;ahNy..
cd;d Jhf;fp nfhQ;rg; NghNwd;.. ifa Jhf;F eP NkNy

ngz;: V..NuhR NuhR NuhR mofhd NuhR ehd;...
eP vd; ghR ghR ghR cdf;Nfj;j gPR ehd;...
>

Hey Rosu Rosu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Hey Rosu Rosu in english, it will be updated soon. Check back later.

Hey Rosu Rosu Video SongTamil Cooking Videos