Tamil Song Lyrics

He Oru Pooncholai Aalanathe Lyrics

Song : He Oru Pooncholai Aalanathe
Movie : Vaathiyaar Veetu Pillai (1989)
Singers : S.P. Balasubramaniyam, K.S. Chitra
Music : Ilayaraja
Lyricist : Piraisoodan
Direction : P.Vasu
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3010 Times

View all Vaathiyaar Veetu Pillai (1989) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : N` xU G+Q;Nrhiy MshdNj
N` xU nghd;khiy Njhs; NrUNj
ngz; : kyu;fspd; Kd;Dk; gpd;Dk;
gdpj;Jsp kpd;Dk; kpd;Dk;
Mz; : gUtq;fs; Js;Sk; Js;Sk;
gofpl nrhy;Yk; nrhy;Yk;
Mz; : Kj;jk;
ngz; : jUk; rj;jk;
Mz; : mjpy; epj;jk; epj;jk; neQ;rk; kaq;FNj

ngz; : N` xU G+Q;Nrhiy MshdNj
Mz; : N` xU nghd;khiy Njhs; NrUNj

Mz; : rpq;fhu ntz;zpyh kz;kPjpNy
rq;fPjk; ghLNj cd; fz;zpNy
ngz; : nrd;lhLk; nghd;kapy; cd; NjhspNy
epd;whl Vq;FNj ,e;ehspNy
Mz; : fhjy; NjdhW gha;e;NjhLk; Neuk;
ngz; : Mirj; NjNuwp Cu;Nfhyk; NghFk;
Mz; : mofpa rpj;jpuNk.. kjd; fiy Gj;jfNk
,sik vOJk; ,dpa fijia
,U cly; mDjpdk; vOjl;LNk.. N`

ngz; : N` xU G+Q;Nrhiy MshdNj
Mz; : N` xU nghd;khiy Njhs; NrUNj

ngz; : Mfha Nkfkha; ehd; khwpNa
cd; kPJ ntz;gdp ehd; Jhtth
Mz; : tpz;kPid G+f;fsha; ehd; fps;spNa
cd; Njhspy; khiyaha; ehd; Nghlth
ngz; : fz;zpy; fhzhj ,d;gq;fs; ahTk;
Mz; : kz;zpy; fhz;NgNd cd;dhNy ehDk;
ngz; : fUk;gpdpy; tpy;nyLj;J.. mUk;gpdpy; mk;ngLj;J
GUtk; ,ide;j xUtd; vdJ
cUfpLk; ,jaj;ij Jisg;gJk; Vd;

Mz; : N` xU G+Q;Nrhiy MshdNj
N` xU nghd;khiy Njhs; NrUNj
ngz; : kyu;fspd; Kd;Dk; gpd;Dk;
gdpj; Jsp kpd;Dk; kpd;Dk;
Mz; : gUtq;fs; Js;Sk; Js;Sk;
gofpl nrhy;Yk; nrhy;Yk;
Kj;jk;
ngz; : jUk; rj;jk;
Mz; : mjpy; epj;jk; epj;jk; neQ;rk; kaq;FNj

ngz; : N` xU G+Q;Nrhiy MshdNj
Mz; : N` xU nghd;khiy Njhs; NrUNj


>

He Oru Pooncholai Aalanathe Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of He Oru Pooncholai Aalanathe in english, it will be updated soon. Check back later.

He Oru Pooncholai Aalanathe Video Song

If you don't see the video song of He Oru Pooncholai Aalanathe, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos