Tamil Song Lyrics

Gnyabagam Varudhae Lyrics

Song : Gnyabagam Varudhae
Movie : Autograph (2003)
Singers : Bharathwaj
Music : Bharathwaj
Lyricist : Cheran
Direction : Cheran
Submitted By : Malar
Viewed 3145 Times

View all Autograph (2003) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Qhgfk; tUNj.. Qhgfk; tUNj.. (2)
nghf;fp\khf neQ;rpy; Gije;j
epidTfs; vy;yhk;.. Qhgfk; tUNj..

Qhgfk; tUNj.. Qhgfk; tUNj.. Qhgfk; tUNj..
nghf;fp\khf neQ;rpy; Gije;j
epidTfs; vy;yhk;.. Qhgfk; tUNj..

VNjh xd;iw njhiyj;jJ NghNy
VNjh kPz;Lk; gpwe;jJ NghNy
jhNa vd;id tsu;j;jJ NghNy
fz;fspd; Xuk;.. fz;zPu; tUNj

Qhgfk; tUNj.. Qhgfk; tUNj.. Qhgfk; tUNj..
Kjd; Kjy; gpbj;j gl;lhk;G+r;rp
Kjd; Kjy; jpUba jpUtpoh thl;R
Kjd; Kjy; Fbj;j kyghu; gPb

Kjd; Kjy; Nru;j;j cz;bay; fhR
Kjd; Kjy; ghu;j;j ^upq; rpdpkh
Kjd; Kjy; n[apj;j rLFL Nghl;b

Kjy; Kjy; tho;e;j fpuhkj;J tPL
Kjy; Kjy; Mf;fpa $l;lhQ; NrhW
Kjy; Kjy; Nghd rpf;FGf;F gazk;
Kjy; Kjy; mOj rpNefpjd; kuzk;

Qhgfk; tUNj.. Qhgfk; tUNj.. Qhgfk; tUNj..
Kjd; Kjyhf gofpa ePr;ry;
Kjd; Kjyhf Xl;ba irf;fps;
Kjy; tFg;ngLj;j ky;ypfh Br;ru;

Kjd; Kjyhf mg;gh mbr;rJ
Kjd; Kjyhf rhkpf;Fg; gae;jJ
Kjd; Kjyhf thdtpy; urpj;jJ

Kjd; Kjyhf mUk;gpa kPir
Kjy; Kjyhf tpUk;gpa ,jak;
Kjy; Kjyhf vOjpa fbjk;
Kjd; Kjyhf thq;fpa Kj;jk;

Qhgfk; tUNj.. Qhgfk; tUNj.. Qhgfk; tUNj.. (2)
>

Gnyabagam Varudhae Tamil Song Lyrics in English

Gnyabagam  varudhe gnyabagam  varudhe  (2)
Pokkishamaaga nenjil pudhaintha
Ninaivukal ellam gnyabagam  varudhe

Gnyabagam  varudhe gnyabagam  varudhe  
Pokkishamaaga nenjil pudhaintha
Ninaivukal ellam gnyabagam  varudhe

Yedho ondrai tholaithadhu pole
Yedho meendum piranthadhu pole
Thaaye ennai valarthadhu pole
Kangalin oram kanneer varudhe

Gnyabagam varudhe gnyabagam varudhe gnyabagam varudhe
Mudhal mudhal piditha thattaampoochi
Mudhal mudhal thirudiya thiruvizha watchu
Mudhal mudhal kuditha malabar beedi

Mudhal mudhal sertha undiyal kaasu
Mudhal mudhal paartha tourin cinema
Mudhal mudhal jeyitha sadukudu potti

Mudhal mudhal vaazhntha kraamathu veedu
Mudhal mudhal aakiya kootaan choru
Mudhal mudhal pona sikubuku payanam
Mudhal mudhal azhutha snehithan maranam

Gnyabagam varudhe gnyabagam varudhe gnyabagam varudhe
Mudhal mudhalaaga pazhakiya neechal
Mudhal mudhalaaga otiya cycle
Mudhal vagupedutha mallika teacher

Mudhal mudhalaaga appa adithadhu
Mudhal mudhalaaga saamiku bayanthadhu
Mudhal mudhalaaga vaanavil rasithadhu

Mudhal mudhalaaga arumbiya meesai
Mudhal mudhalaaga virumbiya idhayam
Mudhal mudhalaaga ezhuthiya kaditham
Mudhal mudhalaaga vaangiya mutham

Gnyabagam varudhe gnyabagam varudhe gnyabagam varudhe..  (2)

Gnyabagam Varudhae Video SongTamil Cooking Videos