Tamil Song Lyrics

Gangai Aatril Lyrics

Song : Gangai Aatril
Movie : Ayiram Nilavae Vaa (1983)
Singers : Susheela P
Music : Illayaraja
Lyricist :
Direction : Pragasam AS
Submitted By : mr.musicc
Viewed 3330 Times

View all Ayiram Nilavae Vaa (1983) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

fq;if Mw;wpy;... epd;Wnfhz;L...
ePiuj;NjLk;... ngz;khd; ,ts;...
fz;id %b... fhl;rp Njb...
,d;Dk; vq;Nf nry;ths; ,ts;...
jd;idNa... jhd; ek;ghJ...
NghtJk;... Vd; Ngij khJ...
fq;if Mw;wpy;... epd;Wnfhz;L...
ePiuj;NjLk;... ngz;khd; ,ts;...

ngha; NghyNt... Nt\k; nka; Nghl;lJ...
me;j nka;Na ngha;aha; nfhz;lhs;...
Xuhapuk;... rhl;rp ahu; $wpDk;...
mit vy;yhk; Nt\k; vd;whs;...
jd; fz; nra;j ghtk;...
ngz;Nky; vd;d ghtk;...
jd; neQ;NrhL jPuhj Nrhfk;...
,g;Nghuhl;lk; vg;NghJ jPUk; ,dp...

fq;if Mw;wpy;... epd;Wnfhz;L...
ePiuj;NjLk;... ngz;khd; ,ts;...

ngha;khdNa md;W nka;khd; vd...
me;j rPij Ngij Mdhs;...
nka;khidna ,d;W ngha;khd; vd;...
,e;j Nfhij Ngij Mdhs;...
ngha; ek;gpf;if mq;Nf...
tPz; re;Njfk; ,q;Nf...
fz; xt;nthd;Wk; ntt;NtW ghu;it...
vd;whYk; Vkhw;wk; xd;whdJ...

fq;if Mw;wpy;... epd;Wnfhz;L...
ePiuj;NjLk;... ngz;khd; ,ts;...
fz;id %b... fhl;rp Njb...
,d;Dk; vq;Nf nry;ths; ,ts;...
jd;idNa... jhd; ek;ghJ...
NghtJk;... Vd; Ngij khJ...
fq;if Mw;wpy;... epd;Wnfhz;L...
ePiuj;NjLk;... ngz;khd; ,ts;...>

Gangai Aatril Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Gangai Aatril in english, it will be updated soon. Check back later.

Gangai Aatril Video Song

If you don't see the video song of Gangai Aatril, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos