Tamil Song Lyrics

Five Star Lyrics

Song : Five Star
Movie : Five Star (2002)
Singers : Anuradha Sriram, Chinmayi, Timmy
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3254 Times

View all Five Star (2002) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

FO : g;nud;\pg;.. (4)
igt; ];lhu; igt; ];lhu; `;cNu `;cNu
igt; ];lhu; igt; ];lhu;

ngz; : igt; ];lhu; igt; ];lhu; `;cNu `;cNu
if Nky if NrU N`h `;cNu `;cNu
tpuy;fs; Ie;jpy; xd;W kl;Lk;
Nkhjpuk; Nghl;lhr;R
XLk; ejpapy; xd;W kl;Lk;
rKj;jpuk; Nru;e;jhr;R
mbr;rhYk; Gbr;rhYk;
md;G kl;Lk; Fiwahj
kdk; Ntz;Lk; kdk; Ntz;Lk;
Ntz;Lk; Ntz;Lk; Ntz;Lk; Ntz;Lk;

FO : igt; ];lhu; igt; ];lhu; `;cNu `;cNu
if Nky if NrU N`h `;cNu `;cnu
`;cNu...

Mz; : ik G+rp ngha; NgRk; xa;ahup
mofpa fz;fis ghu;j;jhd;
xU fhis ghu;j;jhd;
nrhy;yhky; nfhy;yhky;
mtNdhL kdjpdpy;
GFe;jJ rhj;jhd;
xU fhjy; rhj;jhd;
yg; lNg yg; lNg (6)

ngz; : ik G+rp ngha; NgRk; xa;ahup
mofpa fz;fis ghu;j;jhd;
xU fhis ghu;j;jhd;
(N`h) yg; lNg yg; lNg (4)

FO : igt; ];lhu; igt; ];lhu; `;cNu `;cNu
if Nky if NrU N`h `;cNu `;cNu
Mz; : tpuy;fs; Ie;jpy; xd;W kl;Lk;
Nkhjpuk; Nghl;lhr;R
XLk; ejpapy; xd;W kl;Lk;
rKj;jpuk; Nru;e;jhr;R
mbr;rhYk; Gbr;rhYk;
md;G kl;Lk; Fiwahj
kdk; Ntz;Lk; kdk; Ntz;Lk;
Ntz;Lk; Ntz;Lk; Ntz;Lk; Ntz;Lk;

FO : igt; ];lhu; igt; ];lhu; `;cNu `;cNu
if Nky if NrU N`h `;cNu `;cNu

ngz; : N`h Kj;jq;fs; je;jJ
gj;jhky; Nghdjhy;
ngz;iz eP ePq;fpdha; ..Ma;..
cy;yhrk; fhz;gNj
cd; Nehf;fk; Mdjhy;
jhNd gpd; thq;fpdha;

FO : (Mfhak; Nghjhjpq;Nf
Mde;jk; ePsk; nrhy;y
Mde;jk; ePsk; nrhy;y..m..
mugpf; fly; Nghjhjpq;Nf
ek; el;gpd; Mok; nrhy;y
ek; el;gpd; Mok; nrhy;y..X) (2)

FO : igt; ];lhu; igt; ];lhu; `;cNu `;cNu
if Nky if NrU N`h `;cNu `;cNu

ngz; : fypf;fhyk; Mfp Nghr;R thj;jpahNu ..N`
nry; Ngrpapy; fhjy; nrhy;whd; thj;jpahNu
kWehS mtd ghu;j;jh thj;jpahNu ..N`
eP ahUD Nff;FwhNd thj;jpahNu
fhe;jp xU Gj;jd; ,q;F NghjhNj
NghjhNj thj;jpahNu..V

Mz; : jj;Jtq;fs; Ngr Ntz;lhk; thj;jpahNu
jhuhskha; jhfk; jPu;g;Nghk; thj;jpahNu

FO : (jFjp jFjp jF (3)
jFjp jF ) (2)

Mz; : jj;Jtq;fs; Ngr Ntz;lhk; thj;jpahNu
jhuhskha; jhfk; jPu;g;Nghk; thj;jpahNu

FO : (jFjp jFjp jF
jFjp jF (2)
jFjpF jfpjh) (2)

FO : igt; ];lhu; igt; ];lhu; `;cNu `;cNu
if Nky if NrU N`h `;cNu `;cNu
Mz; : tpuy;fs; Ie;jpy; xd;W kl;Lk;
Nkhjpuk; Nghl;lhr;R
ngz; : XLk; ejpapy; xd;W kl;Lk;
rKj;jpuk; Nru;e;jhr;R
Mz; : mbr;rhYk; Gbr;rhYk;
md;G kl;Lk; Fiwahj
kdk; Ntz;Lk; kdk; Ntz;Lk;
Ntz;Lk; Ntz;Lk; Ntz;Lk; Ntz;Lk;

>

Five Star Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Five Star in english, it will be updated soon. Check back later.

Five Star Video SongTamil Cooking Videos