Tamil Song Lyrics

Ezhil Oviyam Parthena Lyrics

Song : Ezhil Oviyam Parthena
Movie : Veera Abhimanyu (1965)
Singers : A.M. RAJA, P. SUSHEELA
Music : K.V. MAHADEVAN
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 2405 Times

View all Veera Abhimanyu (1965) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

RrPyh: vopy; Xtpak; ghu;j;NjNdh ,jaj;Js;Ns ehNd
uh[h: mq;Nf ghu;j;jijf; $wha;
eP mUik Rit NjNd

RrPyh: ahNuh Xu; R+ud; te;jhNd
ehd; $r;rkij kwe;NjNd
uh[h: ikayhfp md;ghNy ehNd
kwf;fhjJ cd; Kfk; jhNd
,dp ehd; kwf;fhjJ cd; Kfk; jhNd
RrPyh: kwf;fhjJ VNdh nrhy;tPu;
moF Kfk; jhNdh?

RrPyh: vopy; Xtpak; ghu;j;NjNdh ,jaj;Js;Ns ehNd
uh[h: mq;Nf ghu;j;jijf; $wha;
eP mUik Rit NjNd

RrPyh: mgiy vd; fz;fs; jil kPwp
kfpo;e;jhLija;ah vij ehb
mgiy vd; fz;fs; jil kPwp
kfpo;e;jhLija;ah vij ehb
uh[h: kyu; ,jNoh Ntz;Lnkd; uhzp
kdg; gPlNk Vd; GFe;jha; eP?
vz;jd; kdg; gPlNk Vd; GFe;jha; eP?
RrPyh: Gupahj nrhy; NtWz;Nlh
mgiy kwe;NjNdh

RrPyh: vopy; Xtpak; ghu;j;NjNdh ,jaj;Js;Ns ehNd
uh[h: mq;Nf ghu;j;jijf; $wha;
eP mUik Rit NjNd

uh[h: jkpoKj kio nga;af; fz;Nld;
mjpy; ngUik kpFe;Njd; md;Ng
RrPyh: cikf; fz;Nl md;Ng nfhz;Nld;
,iz Nru;e;jplNt ,d;W Jzpe;Njd;
fz;L ,iz Nru;e;jplNt ,d;W Jzpe;Njd;
uh[h: ,iz Nru;e;J tpl;lhy; md;dNk
ahu; jLg;ghu; tPNz?

RrPyh: vopy; Xtpak; ghu;j;NjNdh ,jaj;Js;Ns ehNd
uh[h: mq;Nf ghu;j;jijf; $wha;
eP mUik Rit NjNd
>

Ezhil Oviyam Parthena Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Ezhil Oviyam Parthena in english, it will be updated soon. Check back later.

Ezhil Oviyam Parthena Video Song

If you don't see the video song of Ezhil Oviyam Parthena, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos