Tamil Song Lyrics

Erikkarai poongaaththe.... Lyrics

Song : Erikkarai poongaaththe....
Movie : Thooral ninnu pochchu(1982)
Singers : K.J.Yesudas
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 3259 Times

View all Thooral ninnu pochchu(1982) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(Vwpf;fiu G+q;fhj;Nj... eP Nghw top njq;fpof;Nfh...
njq;fpof;F thr ky;yp vd;d Njb tu JhJ nrhy;Y...) (2)
Vwpf;fiu G+q;fhj;Nj...

(ghjkyu; NehFk; Kd;Nd... elf;Fk; ghjtop G+tpupr;Nrd;... kapNy...) (2)
Xlk; Nghy; MLNj kdR... $bj;jhd; NghdNj taR...
fhyj;jpd; Nfhyj;jhy; neQ;rk; thLJ...
me;j nghd;dhd epidTfs;... fz;zPupy; fiuAJ...

Vwpf;fiu G+q;fhj;Nj... eP Nghw top njq;fpof;Nfh...
njq;fpof;F thr ky;yp vd;d Njb tu JhJ nrhy;Y...
Vwpf;fiu G+q;fhj;Nj...

(Xbr;nry;Yk; thd; Nkfk;... epyt %bf;nfhs;s ghf;Fjb... mbNa...) (2)
[hkj;jpy; ghLNwd; jdpah... uhfj;jpy; NruDk; Jizah...
Neuq;fs; $bdhy; khiy #l;LNtd;...
me;j uhrhq;fk; tUk;tiu NuhrhNt fhj;jpU...

(Vwpf;fiu G+q;fhj;Nj... eP Nghw top njq;fpof;Nfh...
njq;fpof;F thr ky;yp vd;d Njb tu JhJ nrhy;Y...) (2)
>

Erikkarai poongaaththe.... Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Erikkarai poongaaththe.... in english, it will be updated soon. Check back later.

Erikkarai poongaaththe.... Video SongTamil Cooking Videos