Tamil Song Lyrics

Enne Pulla Lyrics

Song : Enne Pulla
Movie : Raman Thediya Seethai (2008)
Singers : Vidyasagar
Music : Vidyasagar
Lyricist :
Direction : Jaganathan
Submitted By : Malar
Viewed 2446 Times

View all Raman Thediya Seethai (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

vd;d Gs;s nrQ;r eP... N`ha;
ghtpg; ga neQ;r eP...
vd;d Gs;s nrQ;r eP... N`ha;
ghtpg; ga neQ;r eP
ghu;f;ifapNy nrhf;f tr;r
gwf;fj;jhd; nuf;if tr;r
jpf;f tr;r njdw tr;r
jpiraj;jhd; czu tr;r
njw;f tr;r ts;Std
xj;ijapNy epf;f tr;r
vd;d Gs;s nrQ;r eP... N`ha;
ghtpg; ga neQ;r eP...

nfhs;isfhud; ehNd nfhs;isahfpg; NghNdd;
Va; kpr;rk; kPjp VJk; ,y;iy
vy;yhk; njhiyr;NrNd...
Njjp Nghy ehSk;.. NjQ;R NghFk; Njfk;..
ehd; NjQ;r NghJk; tsUNj fhjy; Njahk....
jz;­upy; cz;lhFk; kPd;fs;
V jz;­upy; Ntfpd;w khak;
cd;dhNy tho;fpd;w neQ;R
V cd;dhNy Vd; ,e;j fhak;
vd; tho;f;ifNa eP te;J jhd; Muk;gNk MFk;
vd;d Gs;s nrQ;r eP...
ghtpg; ga neQ;r eP...

xd;d ghj;j Ntis clk;Gk; nrq;fy; R+is
V jpw;gug;G mUtpah ePNa te;jhNa
ghij kz;Z gpirQ;Nrd; ghid NghNy tdQ;Nrd;
V vd;id ePNa vd;dplNk khj;jpj; je;jhNa
vg;NghJk; cd; Ngiu nrhy;yp
vd; cs; ehf;Fk; jz;Nlhuh NghLk;
cg;ghf;fpy; kPdhfj; jhNd V mg;NghJ cd; gpk;gk; MLk;
vd; tho;f;ifNa eP te;J jhd; Muk;gNk MFk;
vd;d Gs;s nrQ;r eP...
ghtpg; ga neQ;r eP...
vd;d Gs;s nrQ;r eP...
ghtpg; ga neQ;r eP...
ghu;f;ifapNy nrhf;f tr;r
gwf;fj;jhd; nuf;if tr;r
jpf;f tr;r njdw tr;r
jpiraj;jhd; czu tr;r
njw;f tr;r ts;Std
xj;ijapNy epf;f tr;r
>

Enne Pulla Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Enne Pulla in english, it will be updated soon. Check back later.

Enne Pulla Video Song

If you don't see the video song of Enne Pulla, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos