Ennai Pandhada

Tamil Song Lyrics

Ennai Pandhada Lyrics

Song : Ennai Pandhada
Movie : Ullam Ketkume (2003)
Singers : Madhumita, Srinivas
Music : Harris Jayaraj
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 5049 Times

View all Ullam Ketkume (2003) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: vd;id ge;jhlg; gpwe;jtNs
,jak; nuz;lhfg; gpse;jtNs
Xir ,y;yhky; kyu;e;jtNs
capiuf; fz; nfhz;L file;jtNs
cd;id fz;l gpd; ,e;j kz;iz Nerpj;Njd;
fhyk; ahTk; fhjy; nfhs;s thuhNah

vd;id ge;jhlg; gpwe;jtNs
,jak; nuz;lhfg; gpse;jtNs
Xir ,y;yhky; kyu;e;jtNs
capiuf; fz; nfhz;L file;jtNs

nrq;FapNy... rpW ntapNy
kz;zpy; cs;s tsk; ,d;djpd;dnjd
nraw;if Nfhs; mwpAk; ngz;N;z
cd;dpy; cs;s tsk; vd;dnjd;dnjd
cs;sq;if mwpAk; fz;Nz
eP mofpd; nkhj;jk; vd;W nrhy;yp
me;j g;uk;kd; itj;j Kw;Wg; Gs;sp
nrq;FapNy rpW ntapNy
tha; jpwe;J Nfl;L tpl;Nld;
tho;it tho tpL md;N;g

ngz; : ,dpatNd ,isatNd
cd;idf; fhztpy;iy vd;Dk; NghJ
neQ;rpy; rpd;dg; igj;jpaq;fs; gpbf;Fk; - N`ha;
gQ;R nkj;ijfspy; Jhf;fk; ,y;iy vd;W
gw;fs; jiyaiziaf; fbf;Fk;
cd;idj; njhl;Lg; ghu;f;f kdk; Jbf;Fk;
neQ;rpy; tpl;L tpl;L ntb ntbf;Fk;
rpd;dtNd... vd;dtNd...
%f;F kPJ %f;F itj;J
new;wp Kl;btpl thlh

vd;idf; nfhz;lhl gpwe;jtNd
,jak; nuz;lhf gpse;jtNd
Xir ,y;yhky; Eioe;jtNd
capiuf; fz; nfhz;L file;jtNd
cd;idf; fz;l gpd; ,e;j kz;iz Nerpj;Njd;
fhyk; ahTk; fhjy; nfhs;s thuhNah...md;;Ng>

Ennai Pandhada Tamil Song Lyrics in English

Male: Ennai pathaada perathavale
Ithayam erandaga pilanthavale
Oosai elama malarthavale
Uyirai kan kondu kadaithavale
Unnai kanda pinn itha manai nesithen
Kaalam yaavum kaadal koola vaaraayoo

Ennai pathaada perathavale
Ithayam erandaga pilanthavale
Oosai elama malarthavale
Uyirai kan kondu kadaithavale

Senguyile… siru veyilae….
Mannil ulla valam innadhinnadhena
Seyarkai kol ariyum penne
Unnil ulla valam ennadhennadhena
Ullankai ariyum kanne
Nee azhagin motham endru solli
Antha bramman vaitha mutru pulli
Senguyile senguyile
Vaai thiranthu kettuvitten
Vaazhvai vaazha vidu anbe

Female : Iniyavane enaiyavane
Unnai kaanavillai ennum bothu
Nenjil chinna paithiyangal pidikkum - hoi 
Panju methaigalil thookkam illai endru
Parkal thalaiyanaiyai kadikkum
Unnai thottu paarka manam thudikkum
Nenjil vittu vittu vedi vedikkum
Chinnavane…. Ennavane….
Mookku meethu mookku vaithu
Netri muttivida vaadaa

Ennai panthada piranthavane
Idhayam rendaaga pilanthavane
Oosai illaamal nulainthavane
Uyirai kan kondu kadainthavane
Unnai kanda pin intha mannai nesithen
Kaalam yaavum kaadhal kolla vaaraayo… anbe….
 

Ennai Pandhada Video Song