Ennai Kaanavillaiye

Tamil Song Lyrics

Ennai Kaanavillaiye Lyrics

Song : Ennai Kaanavillaiye
Movie : Kadhal Desam (1996)
Singers : Arun O S, Balasubrahmanyam SP, Rafi
Music : Rahman AR
Lyricist : Vaali
Direction : Kathir
Submitted By : Nivi
Viewed 9523 Times

View all Kadhal Desam (1996) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

md;Ng.. md;Ng....... md;Ng.. md;Ng..

vd;id fhztpy;iyNa New;NwhL
vq;Fk; Njbg; ghu;f;fpNwd; fhw;NwhL
capu; Xbg;NghdNjh cd;NdhL
md;Ng.. V

ehd; epoypy;yhjtd; njupahjh
vd; epoYk; ePnad Gupahjh
cly; epoiyr; NruNt Kbahjh
md;Ng.. md;Ng..

eilg;NghLk; G+q;fhw;Nw G+q;fhw;Nw
th th
vd; thry;jhd;
te;jhy; tho;NtNd ehd;

vd;id fhztpy;iyNa New;NwhL
vq;Fk; Njbg; ghu;f;fpNwd; fhw;NwhL
capu; Xbg;NghdNjh cd;NdhL
md;Ng.. V


Mfhuk; ,y;yhky; ehd; thof; $Lk;
md;Ng cd; Ngiur; rpe;jpj;jhy;
jPf;Fr;rp ,y;yhky; jP %l;lf; $Lk;
fz;Nz ek; fz;fs; re;jpj;jhy;
ehd; vd;W nrhd;dhNy
ehd; my;y ePjhd;
eP ,d;wp tho;e;jhNy ePu;$lj; jPjhd;
cd; ];thrf; fhw;wpy; tho;NtNd ehd;..

vd;id fhztpy;iyNa New;NwhL
vq;Fk; Njbg; ghu;f;fpNwd; fhw;NwhL
capu; Xbg;NghdNjh cd;NdhL
md;Ng.. V

ehd; epoypy;yhjtd; njupahjh
vd; epoYk; ePnad Gupahjh
cly; epoiyr; NruNt Kbahjh
md;Ng.. md;Ng..


epkp\q;fs; xt;nthd;Wk;
tU\q;fs; MFk;
eP vd;id ePq;fpr; nrd;whNy
tU\q;fs; xt;nthd;Wk;
epkp\q;fs; MFk;
eP ve;jd; gf;fk; epd;whNy
nka;ahf eP vd;id
tpUk;ghj NghJk;
ngha; xd;W nrhy; fz;Nz
vd; [Ptd; thOk;
ep[k; ce;jd; fhjnyd;why;

vd;id fhztpy;iyNa New;NwhL
vq;Fk; Njbg; ghu;f;fpNwd; fhw;NwhL
capu; Xbg;NghdNjh cd;NdhL
md;Ng.. V

ehd; epoypy;yhjtd; njupahjh
vd; epoYk; ePnad Gupahjh
cly; epoiyr; NruNt Kbahjh
md;Ng.. md;Ng..

eilg;NghLk; G+q;fhw;Nw G+q;fhw;Nw
th th
vd; thry;jhd;
te;jhy; tho;NtNd ehd;

vd;id fhztpy;iyNa New;NwhL
vq;Fk; Njbg; ghu;f;fpNwd; fhw;NwhL
capu; Xbg;NghdNjh cd;NdhL
md;Ng.. V
>

Ennai Kaanavillaiye Tamil Song Lyrics in English

Anbe... anbe…anbe…anbe….

Ennai kaanavillaiye netrodu
Engum thedi paarkkiren kaatrodu
Uyir odi ponadho unnodu
anbe... ye

Naan nizhalillaadhavan theriyaadhaa
En nizhalum neeyena puriyaadhaa
Udal nizhalaich cherave mudiyaadhaa
Anbe... anbe…

Nadai podum poongaatre poongaatre
Vaa vaa...
En vaasaldhaan...
Vandhaal vazhvene naan

Ennai kaanavillaiye netrodu
Engum thedi paarkkiren kaatrodu
Uyir odi ponadho unnodu
anbe... ye

Aagaaram illaamal naan vaazha koodum
Anbe un peraich sinthiththaal
Theekkuchchi illaamal thee mootta koodum
Kanne nam kangal sandhiththaal
Naan endru sonnaale 
Naan alla needhaan
Nee indri vaazhndhaale neerkoodath theedhaan
Un svaasa kaatril vaazhven naan….

Ennai kaanavillaiye netrodu
Engum thedi paarkkiren kaatrodu
Uyir odi ponadho unnodu
anbe... ye

Naan nizhalillaadhavan theriyaadhaa
En nizhalum neeyena puriyaadhaa
Udal nizhalaich cherave mudiyaadhaa
Anbe... anbe…

Nimishangal ovvondrum 
Varushangal aagum
Nee ennai neengi chenraale
Varushangal ovvondrum 
Nimishangal aagum
Nee endhan pakkam ninraale
Meiyaaga nee ennai 
Virumbaadha podhum
Poi ondru sol kanne 
En jeevan vaazhum
Nijam undhan kaadhalendraal

Ennai kaanavillaiye netrodu
Engum thedi paarkkiren kaatrodu
Uyir odi ponadho unnodu
anbe... ye

Naan nizhalillaadhavan theriyaadhaa
En nizhalum neeyena puriyaadhaa
Udal nizhalaich cherave mudiyaadhaa
Anbe... anbe…

Nadai podum poongaatre poongaatre
Vaa vaa...
En vaasaldhaan...
Vandhaal vazhvene naan

Ennai kaanavillaiye netrodu
Engum thedi paarkkiren kaatrodu
Uyir odi ponadho unnodu
anbe... ye


Ennai Kaanavillaiye Video Song