Tamil Song Lyrics

Enna Sugam Lyrics

Song : Enna Sugam
Movie : Pallandu Vazhga (1975)
Singers : K.J. Yesudas, P. Susheela
Music : K.V. Mahadevan
Lyricist : Pulamaipithan
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 3669 Times

View all Pallandu Vazhga (1975) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

vd;d Rfk;k; vd;d Rfk;
cd;dplk; ehd; fz;l Rfk;k;

vd;d Rfk;k; vd;d Rfk;
cd;dplk; ehd; fz;l Rfk;k;

Xuplk; ghu;j;j tpop Ntwplk; ghu;g;gjpy;iy
cd;dplk; te;j kdk; vd;dplk; Nrutpy;iy

khdplk; ngw;w tpop kjpaplk; ngw;w Kfk;
Njdplk; fw;w nkhop Njuplk; fw;w eil

vOjh ftpij ,ts; jhd; ml lh..

vd;d Rfk;k; vd;d Rfk;
cd;dplk; ehd; fz;l Rfk;k;

M...M .. M..M..

re;jd Nkdpfspd; rq;fk NtisapNy
rpe;jpa Kj;Jf;fis Nru;j;jpLk; fhyk; ,J

Njd; fdp Nfhl;ilapNy rpw;wpil thrypNy
Njhuz Nkfiyapy; Njhd;wpa NfhykpJ...

vd;d Rf;fk;k; vd;d Rf;fk;

M...M...M... cd;dplk; ehd; fz;l Rfk;

khu;fop es;sputpy;... kaq;fpa ntz;zpytpy;
fhu;Foy; rPu; jpUj;jp... iffspy; Nru;j;jizj;J

kq;ifapd; neQ;rpdpNy kd;kjd; eP vOJk;
Fq;Fk Nfhyq;fspy; kq;fs tz;zq;fis
kiwtha; urpj;Njd; vijNah epidj;Njd;

vd;d Rfk;k; vd;d Rfk;
cd;dplk;k; ehd; fz;l Rfk;k;
M...M...M...M.......>

Enna Sugam Tamil Song Lyrics in English

Enna sugam enna sugam
Unnidam naan kanda sugam

Enna sugam enna sugam
Unnidam naan kanda sugam

Oridam paartha vizhi veridam paarppadhillai
Unndam vandha manam ennidam seravillai

Maanidam petra vizhi madhiyidam petra mugam
Thenidam kattra mozhi theridam kattra nadai

Ezhudhaa kavidhai ival than ada daa..

Enna sugam enna sugam
Unnidam naan kanda sugam

Aah… aah haa haa

Sandhana menigalin sangama velaiyile
Sindhiya muthukkalai sethidum kaalam idhu

Then kani kottaiyile sittridai vaasalile
Thorana megalaiyil thondriya kolamidhu…

Enna sugam enna sugam

Aah..aah..aah…unnidam naan kanda sugam

Maargazhi nalliravil….mangiya vennilavil
Kaarkuzhal seer thiruthi… kaigalil serthanaithu

Mangaiyar nenjinile manmadhan nee ezhudhum
Kungkuma kolangalil mangala vannangalai
Maravaai rasithen edhaiyo ninaithen

Enna sugam enna sugam
Unnidam naan kanda sugam
Aahahahaa… haahahahaa…
Mmmmm


Enna Sugam Video SongTamil Cooking Videos