Tamil Song Lyrics

Enna Solla Yethu Solla Lyrics

Song : Enna Solla Yethu Solla
Movie : Manam Kothi Paravai (2012)
Singers : Vijay Prakash, Chinmayi
Music : D.Imman
Lyricist : Yugabharathi
Direction : S.Ezhil
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3082 Times

View all Manam Kothi Paravai (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : vd;d nrhy;y VJ nrhy;y.. epd;D Nghr;R G+kp ,q;f..
vd;d nrhy;y VJ nrhy;y.. jj;jpj;jht NjhDjpq;f..
xj;j nrhy;ypy; ahTNk.. mofhfNt.. cUkhWNj..
nghj;Jf;fpl;L thdNk.. GjpjhfNt.. ko JhWNj..

FO : rf;fp.. rf;fp rf;fp.. rf;fp.. rf;fp.. (rf;fp)..
rf;fp.. rf;fp.. rf;fp.. rh`pNy.. (rh`pNy)..
rf;fp.. rf;fp rf;fp.. rf;fp.. rf;fp..
rf;fp.. rf;fp.. rf;fp.. rh`pNy VV VV..

ngz; : ,g;gbNa.. ,f;fzNk.. nrj;jplTk;.. rk;kjNk..
Mz; : te;jhNa.. vd;NdhL.. vjdhNy nrhy;..
ngz; : Kd; n[d;kNk.. nra;j.. KbNt gjpy;..
Mz; : nrhy;Yk; Kd;G juprh nfle;NjNd
nrhd;d gpd;G ntsQ;NrNd
ngz; : fk;gq;nrf;F fUk;gh ,dpr;NrNd
fg;gpf; fy;Y kyu;e;NjNd
Mz; : vq;f NghdhYk;.. Nghfhk.. Rj;jp Rj;jp..
xd;d eha; Nghy.. Rj;JJ.. vd; Gj;jp..

Mz; : vd;d nrhy;y VJ nrhy;y.. epd;D Nghr;R G+kp ,q;f..
vd;d nrhy;y VJ nrhy;y.. jj;jpj;jht NjhDjpq;f..

FO : rf;fp.. rf;fp rf;fp.. rf;fp.. rf;fp..
rf;fp.. rf;fp.. rf;fp.. rh`pNy..
rf;fp.. rf;fp rf;fp.. rf;fp.. rf;fp..
rf;fp.. rf;fp.. rf;fp.. rh`pNy VV VV..

Mz; : ,r;R ,r;R.. fd;dj;Jy.. fpr;R fpr;R.. vz;zj;Jy..
ngz; : VNjNjh.. Vf;fq;fs;.. vid nfhy;YNj..
Mz; : Jhq;Fd;D.. nrhd;dhYk;.. mlk; gd;DNj..
ngz; : ` cd;d gj;jp vdf;F njupahjh
nrhf;f ntr;R vd;d Va;g;g
Mz; : jz;zpf;Fs;s nkjf;Fk; glfhNdd;
vg;g Gs;s fu Nru;g;g
ngz; : cd;d fz;zhyk;.. nra;Ak; NghJ.. fl;bf;fpl;L..
Gs;s.. ngg;NgNd.. NghfhNj tpl;L..

Mz; : vd;d nrhy;y VJ nrhy;y...
vd;d nrhy;y VJ nrhy;y...
xj;j nrhy;ypy; ahTNk.. mofhfNt.. cUkhWNj..
nghj;Jf;fpl;L thdNk.. GjpjhfNt.. ko JhWNj..

FO : rf;fp.. rf;fp rf;fp.. rf;fp.. rf;fp..
rf;fp.. rf;fp.. rf;fp.. rh`pNy..
rf;fp.. rf;fp rf;fp.. rf;fp.. rf;fp..
rf;fp.. rf;fp.. rf;fp.. rh`pNy VV VV..>

Enna Solla Yethu Solla Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Enna Solla Yethu Solla in english, it will be updated soon. Check back later.

Enna Solla Yethu Solla Video Song

If you don't see the video song of Enna Solla Yethu Solla, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos