Tamil Song Lyrics

Engo Paarthirukiren Lyrics

Song : Engo Paarthirukiren
Movie : Vathiyar (2006)
Singers : D. Imman
Music : D. Imman
Lyricist : Thabu Sankar
Direction : Venkatesh
Submitted By : Janu
Viewed 2960 Times

View all Vathiyar (2006) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(vq;Nfh ghu;j;jpUf;fpNwd; cid
vq;Nfh ghu;j;jpUf;fpNwd;) ..... 2
VNoO n[d;kj;jpy; VNjh xU
n[d;kj;jpy; ghu;j;Njdh ,y;iy
vd; VNoO n[d;kj;jpYk;
cd;id kl;Lk;
ehd; ghu;j;Njdh

vq;Nfh...

VNjdpd; Njhl;lj;jpNy
ehd; Mjhkha; ,Ue;jNghJ
cd;id Vthsha; ghu;j;Njdh
cd;id Vthsha; ghu;j;Njdh
aKid ejpf;fiuapNy
ehd; \h[fhdha; tho;e;jNghJ
cd;id Kk;jh[ha; ghu;j;Njdh
cd;id Kk;jh[ha; ghu;j;Njdh
tq;f ,yf;fpaj;jpy; tq;f ,yf;fpaj;jpy;
ehd; Njtjh]ha; tho;e;j NghJ
ghu;tjpaha; cid ghu;j;Njdh
vq;Nfh ghj;jpUf;fpNwd; Mdhy;
vq;F vd;W Gupatpy;iy

vq;Nfh...

Ngrhj gUtj;jpNy jha; NrhWhl;Lk; NghjpdpNy
cd;id epythf ghu;j;Njdh
cd;id epythf ghu;j;Njdh
cwf;fk; nfLk; tajpNy
ehd; fz;fs; %bf; fw;gidapy;
cd;id xspahf ghu;j;Njdh
cd;id xspahf ghu;j;Njdh
,e;j epkp\j;jpNy ,e;j epkp\j;jpNy
ehd; ehdhf ,Uf;Fk; NghJ
ePahf cd;id ghu;j;Njdh
vq;Nfh ghu;j;jpUf;fpNwd; Mdhy;
vq;F vd;W njupatpy;iy

vq;Nfh...
>

Engo Paarthirukiren Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Engo Paarthirukiren in english, it will be updated soon. Check back later.

Engo Paarthirukiren Video Song

If you don't see the video song of Engo Paarthirukiren, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos