Tamil Song Lyrics

Enga Ooru Kavalkaraa Lyrics

Song : Enga Ooru Kavalkaraa
Movie : Enga Ooru Kavalkkaran (1988)
Singers : Ilayaraja
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction : T. P. Rajendran
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2029 Times

View all Enga Ooru Kavalkkaran (1988) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

vq;f CU fhtf;fhuh.. Edp %f;F Nky Nfhtf;fhuh (2)
cs;Sf;Fs;s nghq;fp tUk; ghrj;Jy Nerj;Jy
Ciunay;yhk; fl;b ,Og;ghd;.. ey;y Ngiunay;yhk; jl;b vLg;ghd;

vq;f CU fhtf;fhuh.. Edp %f;F Nky Nfhtf;fhuh

(CUk; NgUk; Nghw;Wk; nkhf uhrp jhd;
xd;d ngj;J Nghl;lh kfuhrp jhd;) (2)
tpl;lh epd;dh xU jhl;L ghl;L.. nkhl;lhd G+Tk; kyUk;
fl;lhakh xU jhsk; Nghl;L.. nghd;dhd Neuk; GyUk;
rpe;Jfpw rpe;J jhd;.. kd;ddptd; nrhe;jk; jhd; (2)
VNyNyh ghl;il vLg;ghd;.. ek;k vy;NyhiuAk; ,Og;ghd;

vq;f CU fhtf;fhuh.. Edp %f;F Nky Nfhtf;fhuh

(uhfk; jhsk; VJk; njupahija;ah
tPLk; CUk; ehLk; Gupahija;ah) (2)
Fk;khq;Fj;J ,td; Nghl;L Nghl;L.. vg;NghJk; rz;l Gbg;ghd;
lg;ghq;Fj;J tr;R ghl;L Nghl;L.. lhg;ghf nrhy;yp jUthd;
ghl;nlLj;J fl;Lthd;.. ghkud jl;Lthd; (2)
ghlhj uhfkpy;Ny.. ,td; ghu;f;fhj CUkpy;Ny

vq;f CU fhtf;fhuh.. Edp %f;F Nky Nfhtf;fhuh (2)
cs;Sf;Fs;s nghq;fp tUk; ghrj;Jy Nerj;Jy
Ciunay;yhk; fl;b ,-Og;ghd;.. ey;y Ngiunay;yhk; jl;b vLg;ghd;

vq;f CU fhtf;fhuh.. Edp %f;F Nky Nfhtf;fhuh
vq;f CU fhtf;fhuh..>

Enga Ooru Kavalkaraa Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Enga Ooru Kavalkaraa in english, it will be updated soon. Check back later.

Enga Ooru Kavalkaraa Video Song

If you don't see the video song of Enga Ooru Kavalkaraa, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos