En Veetu Thotathil

Tamil Song Lyrics

En Veetu Thotathil Lyrics

Song : En Veetu Thotathil
Movie : Gentleman (1993)
Singers : SP. Balasubramaniam, Sujatha
Music : AR. Rahman
Lyricist : Vairamuthu
Direction : Shankar
Submitted By : Malar
Viewed 7291 Times

View all Gentleman (1993) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: vd; tPl;Lj; Njhl;lj;jpy; G+nty;yhk; Nfl;Lg;ghu;
vd; tPl;L [d;dy; fk;gp vy;yhNk Nfl;Lg;ghu;
vd; tPl;Lj; njd;dq;fPw;iw ,g;NghNj Nfl;Lg;ghu;
vd; neQ;irr; nrhy;YNk (2)

Mz;: tha;g; ghl;Lg; ghLk; ngz;Nz nksdq;fs; $lhJ
tha;g; G+l;Lr; rl;lk; vy;yhk; ngz;Zf;F MfhJ

ngz;: tz;nly;yhk; rj;jk; Nghl;lhy; G+Q;Nrhiy jhq;fhJ
nkhl;Lf;fs; rj;jk; Nghl;lhy; tz;Lf;Nf Nfl;fhJ

Mz;: Mbf;Fg; gpd;dhNy fhNtup jhq;fhJ

ngz;: Mshd gpd;dhNy my;ypg;G+ %lhJ

Mz;: Mir Jbf;fpd;wNjh

Mz;: cd; tPl;Lj; Njhl;lj;jpy; G+nty;yhk; Nfl;Lg;ghu;
cd; tPl;L [d;dy; fk;gp vy;yhNk Nfl;Lg;ghu;
cd; tPl;Lj; njd;dq;fPw;iw xt;nthd;wha;f; Nfl;Lg;ghu;
vd; Ngu; nrhy;YNk (2)

ngz;: nrhy;Yf;Fk; njupahky; nrhy;yj;jhd; te;NjNd
nrhy;Yf;Fs; mu;j;jk; NghNy nrhy;yhky; epd;NwNd

Mz;: nrhy;Yf;Fk; mu;j;jj;Jf;Fk; J}uq;fs; fpilahJ
nrhy;yhj fhjy; vy;yhk; nrhu;f;fj;jpy; NruhJ

ngz;: vz;zpf;if jPu;e;jhYk; Kj;jq;fs; jPuhJ

Mz;: vz;zpf;if ghu;j;jhNy Kj;jq;fs; MfhJ

ngz;: k;k;k;...mDgtNkh

vd; tPl;Lj; Njhl;lj;jpy; G+nty;yhk; Nfl;Lg;ghu;
vd; tPl;L [d;dy; fk;gp vy;yhNk Nfl;Lg;ghu;
vd; tPl;Lj; njd;dq;fPw;iw ,g;NghNj Nfl;Lg;ghu;
vd; neQ;irr; nrhy;YNk

Mz;: cd; tPl;Lj; Njhl;lj;jpy; G+nty;yhk; Nfl;Lg;ghu;
cd; tPl;L [d;dy; fk;gp vy;yhNk Nfl;Lg;ghu;
cd; tPl;Lj; njd;dq;fPw;iw xt;nthd;wha;f; Nfl;Lg;ghu;
vd; Ngu; nrhy;YNk>

En Veetu Thotathil Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of En Veetu Thotathil in english, it will be updated soon. Check back later.

En Veetu Thotathil Video Song