Tamil Song Lyrics

En Vedhanayil Lyrics

Song : En Vedhanayil
Movie : Yaar Nee (1966)
Singers : P. Susheela
Music : Vedha
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 2705 Times

View all Yaar Nee (1966) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

vd; Ntjidapy; cd; fz;zpuz;Lk;
vd;NdhL mOtNjd; fz;zh?
cyfNk khwp khwp ghu;f;Fk;
NghJ kaf;fNkd; fz;zh?
xUtNu NtW ghu;it ghu;f;Fk; NghJ
mOtNjd; fz;zh?

New;W te;Njd; ,d;W te;Njd;
cd;dplk; ehis ehd; tUNtd;
xNu ehspy; ,q;Fk; mq;Fk;
cd; Kfk; fhz ehd; tUNtd;
cd; ghijapNy cd; ghu;itapNy
vd; Nkdp tyk; tUk; fz;zh

vd; Ntjidapy; cd; fz;zpuz;Lk;
vd;NdhL mOtNjd; fz;zh?

Jd;g kioapy; epd;w NghJ
fz;fspy; cd;id ehd; fz;Nld;
mNj topapy; mNj kioapy;
vd; tho;it fhz nry;fpd;Nwd;

vd; Ntjidapy; cd; fz;zpuz;Lk;
vd;NdhL mOtNjd; fz;zh?
xUtNu NtW ghu;it ghu;f;Fk; NghJ
mOtNjd; fz;zh?

fhy Njtd; thry; topNa
NghfpNwd; ,d;W eP ahNuh
NghFk; topapy; md;G Kfj;ij
ghu;f;fpNwd; ehis ehd; ahNuh
cd; khspifapy; vd; epidtpUe;jhy; vd;
neQ;ir kd;dpg;gha; fz;zh

vd; Ntjidapy; cd; fz;zpuz;Lk;
vd;NdhL mOtNjd; fz;zh?
>

En Vedhanayil Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of En Vedhanayil in english, it will be updated soon. Check back later.

En Vedhanayil Video Song

If you don't see the video song of En Vedhanayil, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos